232 MAKSİLLOFASYAL TRAVMALI HASTANIN GERİYE DÖNÜK ANALİZİ VE KLİNİĞİMİZDE UYGULANAN TEDAVİ PROTOKOLLERİ

Tamer Şakrak, Aydan Köse, Yakup Karabağlı, İdris Elmas, Aydın Tekgöz, Cengiz Çetin

Özet


Maksillofasiyal travmalar plastik cerrahinin önemli bir uğraş alanıdır. Bu çalışmada kliniğimizde 01.01.1998-30.12.2007 yılları arasında tedavi gören 232 maksillofasiyal travmalı hastanın geriye dönük analizi yapıldı ve uygulanan tedavi protokolleri incelendi. Kliniğimizde 10 yılda yatarak tedavi gören 232 hastanın %77,6’sı (n=180) erkek, %22,4’ü (n=50) kadındı. Hastaların %78,5’inde (n=182) tek kemikte kırık varken, %21,5’inde (n=50) birden çok kemikte kırık saptandı. Etyolojik nedenler incelendiğinde, %39,2’sinin (n=91) trafik kazası, %32,3’ünün (n=75) darp, %21,1’inin (n=49) yüksekten düşme ve %7,4’ünün (n=17) diğer nedenler olduğu görüldü. Erkeklerde darp en sık nedenken, kadınlarda ise trafik kazası ilk sıradaydı. Maksillofasiyal travmalarda en sık fraktür %63,8’le (n=148) mandibulada saptandı. Bunu, %27,1’le (n=63) maksilla ve zigomatik kemik kırıkları, %12.9’la (n=30) orbital kırıklar, %11,2’le (n=26) nazal ve nazoorbitoetmoidal kırıklar izledi. Kliniğimizde maksillofasyal travmalara bağlı kırıkların cerrahi tedavisinde titanyum plak-vida sistemi ile açık redüksiyon internal fiksasyon yöntemi kullanılmaktadır. Diğer tedavi yöntemleri ve olguya göre yaklaşımlarımızda özetlenmiştir.

Anahtar Kelimeler


Maksillofasiyal Travma, Epidemiyoloji

Tam Metin:

PDF


Online ISSN:2528-8644
Basılı ISSN:1300-6878 (önceki)

Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Dergisi (Turk J Plast Surg),
Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği'nin, Estetik Plastik Cerrahi Derneği'nin, Türkiye Interplast Derneği'nin ve Çene Yüz Cerrahları Derneği'nin yayın organıdır.