NΩ-NİTRO-L-ARJİNİNİN (L-NNA) SIÇANLARDA KAN BASINCI VE DERİ FLEPLERİNİN YAŞAMASINA OLAN ETKİLERİ

Rüştü Köse, Alpagan Mustafa Yıldırım, Mehmet İhsan Okur, ibrahim Tuğrul

Özet


Amaç: Bu çalışma, nitrik oksid sentez inhibitörü olan Nω-nitro-L-arjininin (L-NNA) sıçanların sistemik kan basınçlarına ve deri fleplerinin yaşamasına olan etkilerini araştırmak için yapılmıştır.
Gereç ve yöntem: Çalışmada 16 adet erkek Wistar albino sıçan kullanıldı. Sıçanlar her grupta 8 denek olacak şekilde 2 gruba ayrıldı. Kontrol grubuna normal musluk suyu verildi. L-NNA grubuna ise 3 hafta süreyle içme suyuna 50mg/350ml/gün L-NNA katıldı.
Kan basıncı ölçümleri sıçanların bilinci açık iken kuyruktan indirekt kuyruk manşonu yöntemi ile yapıldı. Çalışmanın 14. gününde bütün sıçanların sırtından kraniyal tabanlı 8x3 cm boyutlarında random flepler kaldırıldı. Sıçanlara 21. günde 0,5 ml fluorescein sodyum solüsyonu intraperitoneal olarak enjekte edildi. Asetatlı kağıt üzerine fleplerin yaşayan ve nekroz olan kısımları işaretlendi. Yaşayan flep alanları kağıt üzerinden dijital planometri yardımı ile hesaplandı.
Sonuç: Oral yoldan 21 gün boyunca, 21 mg/kg/gün L-NNA uygulaması sıçanlardaki tansiyonu anlamlı olarak yükseltmesine rağmen fleplerin beslenmesi açısından istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunamadı.

Anahtar Kelimeler


Flep, Hipertansiyon, Nitrik oksid, L-NNA

Tam Metin:

PDF


Online ISSN:2528-8644
Basılı ISSN:1300-6878 (önceki)

Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Dergisi (Turk J Plast Surg),
Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği'nin, Estetik Plastik Cerrahi Derneği'nin, Türkiye Interplast Derneği'nin ve Çene Yüz Cerrahları Derneği'nin yayın organıdır.