ESTETİK PLASTİK VE REKONSTRÜKTİF CERRAHİ AKDENİZ BÖLGESİNDEKİ HASTANE ÇALIŞANLARINCA YETERİNCE TANINIYOR MU?

Betül Gözel ULUSAL , Elif DURUKAN , Koray COŞKUNFIRAT , Tamer SEYHAN , Hüseyin BORMAN

Özet


Plastik cerrahi hızla büyüyen ve gelişen bir uzmanlık alanıdır. Bu dalın geniş spektrumlu oluşu, toplum ve meslektaşlarımızca yanlış tanınmalara ve başka uzmanlık dallarının plastik cerrahinin çalışma alanlarına nüfuz etmelerine yol açmaktadır. Plastik cerrahinin hastane çalışanlarınca nasıl algılandığı, bu kesim hasta yönlendirmeleri ve toplumun bilinçlendirilmesinde önemli bir rol oynadığından önem taşımaktadır. Bu çalışmada branşın hastane çalışanları arasında yeterince tanınıp tanınmadığını test etmek için travma, konjenital malformasyonlar, tümör ve estetik plastik cerrahi olmak üzere 4 kategoride hazırlanan sorularla bir anket geliştirilmiştir. Akdeniz bölgesindeki üç üniversite hastanesinin çalışanlarına 40 farklı durum ve cerrahi prosedürü verilen uzmanlık dallarıyla eşleştirilmeleri istenmiştir. Katılımcıları körleştirmek için rutinde başka uzmanlıklarla tedavi edilen 13 soru da ankete dahil edilmiştir. Çalışmada, 92 doktor, 223 yardımcı sağlık personeli, 79 idari personel, 49 sağlık teknisyeni ve 73 destek hizmetlerinden tamamlanmış ve geçerli sayılan 516 form (%73) toplanmıştır. Bu meslek gruplarının cevapları arasında istatistiksel açıdan anlamlı farklar bulunmuştur. En yüksek ortalama pozitif yanıt yüzdesi travma bölümünde, doktor grubunca verilmiştir. Bu bölümde, doktor grubundan ortalama 7,29±1,58 kişi tüm plastik cerrahiyle ilintili klinik durumları plastik cerrahiyle eşleştirmiştir. Çalışmadan çıkan genel sonuçlara göre tükrük bezi tümörleri (%7.8), hipospadias (%14,7) oral tümörler (%17.2), venöz ülserler (%21.9), göğüs duvarı deformitesi (%22.7) ve cilt tümörleri (%23.6) tüm meslek gruplarınca plastik cerrahiyle en az ilişkilendirilen klinik durumlardır. Katılımcıların sadece %31'i travmatik tendon yaralanmalarını plastik cerrahinin sağalttığını düşünmesine rağmen %75.8'i travmatik el deformitelerini sağaltan bölüm olarak plastik cerrahiyi seçmişlerdir (en yüksek pozitif cevap yüzdesi). Bu çalışmadan çıkan sonuçlar, özellikle baş-boyun tümörleri başta olmak üzere plastik cerrahinin bazı esas konularının Akdeniz Bölgesi'ndeki hastane çalışanlarınca yeterince tanınmadığını ortaya koymuştur.

Tam Metin:

PDF


Online ISSN:2528-8644
Basılı ISSN:1300-6878 (önceki)

Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Dergisi (Turk J Plast Surg),
Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği'nin, Estetik Plastik Cerrahi Derneği'nin, Türkiye Interplast Derneği'nin ve Çene Yüz Cerrahları Derneği'nin yayın organıdır.