143 MANDİBULA KIRIKLI OLGUNUN RETROSPEKTİF ANALİZİ

Okan Morkoç, Elif Eren Aydın, Habib Başkurt, Özlem Özgenç, Adnan Uzunismail

Özet


Giriş: Kraniyomaksillofasiyal kırıklar, özellikle de uzun bir kemik olan mandibulanın kırıkları, acil polikliniğine başvuran travma hastalarında sık görülen yaralanmalardandır.
Hastalar ve Yöntem: Çalışmamıza, Ocak 2004 ve Aralık 2008 tarihleri arasında acil ve elektif polikliniğimize maksillofasiyal travma nedeniyle başvurarak mandibula kırığı tanısıyla opere edilen 143 hasta dahil edildi. Hastalarımızın tıbbi kayıtları cinsiyet, yaş, travmanın etiyolojisi ve kırığın yeri açısından retrospektif olarak incelendi.
Bulgular: Çalışmamıza dahil edilen 143 hastada toplam 227 kırık saptanmıştır (hasta başına 1,6 kırık). Kadın/erkek oranı yaklaşık 1/4’tür. Hastaların yaş ortalaması 34,0’dır. Bu kırıkların etiyolojisinde ilk sırada trafik kazaları (%37,1) ve ikinci sırada da darp (%34,3) gelmektedir. En sık kırılan anatomik bölgeler ise subkondiler bölge (%27,3) ve parasimfizis bölgesindedir (%23,3).
Tartışma ve Sonuç: Mandibula kırıkları acil polikliniğine maksillofasiyal travma veya genel vücut travması ile başvuran hastalarda sık görülen yaralanmalardandır. Bu hastaların büyük çoğunluğunu, kişilerarası şiddete eğilimli olmaları ve trafikte daha çok zaman geçirmeleri nedeniyle, otuzlu yaşlardaki erkek hastalar oluşturmaktadır. Mandibula kırıklarının en sık iki sebebi trafik kazaları ve darplardır; ancak trafik kazalarının oranı, trafik kuralları kontrolünün daha sıkı olması sayesinde gittikçe azalmaktadır.

Tam Metin:

PDF


Online ISSN:2528-8644
Basılı ISSN:1300-6878 (önceki)

Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Dergisi (Turk J Plast Surg),
Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği'nin, Estetik Plastik Cerrahi Derneği'nin, Türkiye Interplast Derneği'nin ve Çene Yüz Cerrahları Derneği'nin yayın organıdır.