RAT DORSAL FLEBİNDE VASKÜLER ENDOTELYAL BÜYÜME FAKTÖRÜ (VEGF) İLE YARATILMIŞ FARMAKOLOJİK GECİKTİRME OPERASYONUNUN DİĞER CERRAHİ GECİKTİRME OPERASYONLARIYLA KARŞILAŞTIRILMASI

Mert Demirel, Aylin Okçu Heper, Erdem Yormuk

Özet


VEGF potent bir anjiyogenetik ve permeabilite artırıcı faktördür. Deneysel olarak iskemik dokularda üretiminin arttığı ve eksojen olarak kullanıldığında iskemi reperfüzyon hasarından koruduğu bilinmektedir. Eksojen olarak uygulandığında farmakolojik geciktirme işlevi görebilmektedir. Cerrahi geciktirme operasyonu ise insanlarda ister deri, ister kas-deri fleplerinde flep yaşayabilirliğini artırdığı klinik çalışmalarda kanıtlanmıştır.
VEGF ile yapılan geciktirme işleminin, iki tip cerrahi geciktirme operasyonu ile karşılaştırılması ve oluşturulan kontrol grubuna olan farklılıklarının araştırılması bu çalışmanın amacını oluşturmaktadır.
Yapılan deneysel araştırmada kaudal aksiyel paternli olarak kaldırılan 3x9 cm boyutlarındaki modifiye McFarlane flepleri kontrol grubu olarak belirlenmiştir. İkinci grup, hem kaudal hem kraniyal beslenen bipediküllü rat dorsal deri flepleridir. Üçüncü grup, hazırlanan bipediküllü dorsal fleplere ek iskemi reperfüzyon hasarı yaratacak şekilde aralıklı klempleme uygulanmasıyla oluşturulmuştur. Dördüncü grup ise bipediküllü dorsal fleplere subkutan VEGF enjeksiyonu ile hem farmakolojik hem de cerrahi geciktirme operasyonu yapılmasıyla oluşturulmuştur. Yapılan değerlendirme sonucunda her bir çalışma grubu, kontrol grubuna oranla farklı çıkmıştır. İkinci ve üçüncü grubun birbirlerinden farkları olmamasına rağmen dördüncü grup diğerlerine oranla istatistiksel anlamda farklı çıkmıştır (p<0.05).
Bu deneysel çalışmanın sonucunda elde edilen bilgiler bize klinikteki uygulamalarımıza ek kazançlar sağlayacağı düşüncesindeyiz. Plastik cerrahide uygulanan tüp fleplerinde yeni yerine taşınmadan önce uygulanan aralıklı klempleme işlemi hem süreyi uzatmakta hem de ek uygulama gerektirmektedir. Lokal VEGF uygulamasının da anjiyogenezi aynı şekilde artırabildiği düşünüldüğünde, VEGF’nin insanlarda kullanım alanı açıldığında cerrahi geciktirme operasyonlarına iyi bir alternatif olacağı düşüncesindeyiz.

Anahtar Kelimeler


VEGF; Flep yaşaması; Cerrahi geciktirme; Farmakolojik geciktirme; Mc farlane flebi

Tam Metin:

PDF


Online ISSN:2528-8644
Basılı ISSN:1300-6878 (önceki)

Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Dergisi (Turk J Plast Surg),
Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği'nin, Estetik Plastik Cerrahi Derneği'nin, Türkiye Interplast Derneği'nin ve Çene Yüz Cerrahları Derneği'nin yayın organıdır.