1205 EL YARALANMASI OLGUSUNUN RETROSPEKTİF ANALİZİ

Tamer Şakrak, Sezi Mangır, Ahmet Körmutlu, Özlem Cemboluk, Özgen Kıvanç, Aydın Tekgöz

Özet


Giriş
El yaralanmaları Plastik Cerrahi kliniklerinde sık karşılaşılan ve yüksek morbiditesi nedeniyle deneyimli ekipler tarafından tedavi edilmesi gereken patolojilerdir.
Gereç ve Yöntem
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi AD’nda Ocak 2004-Aralık 2008 yılları arasında yatarak tedavi edilen 1205 adet el travmalı hastaya ait verilerin retrospektif analizi ile elde edilmiştir.
Bulgular
Hastaların 1053’ü (%87,3) erkek, 152’si (%12,7) kadın idi. 157 hasta (%13) 18 yaş altı pediatrik grupta yer alırken, 980 hasta (%81,3) genç erişkin-erişkin yaş grubunda, 68 hasta (%5,7) ise geriatrik yaş grubunda idi. Etiyolojik faktörler incelendiğinde 393 hasta ile (%32,6) kesici-delici alet yaralanmaları ilk sırada yer almakta olup, ikinci sıklıkta 103 hasta ile (%8,5) cama yumruk atma bulunmaktaydı. 228 hasta (%18,9) iş kazası nedeniyle kliniğimize başvurmuş olup adli vaka olarak değerlendirilmişti. Çalışmada ayrıca hastaların ikamet birimleri, yaralanmanın oluş şekli, lokalizasyonu ve tedavi yöntemleri ayrıntılı olarak incelenmiştir.
Sonuç:
Çalışmanın sonuçları değerlendirildiğinde, el yaralanmalarının, günlük hayatta alınacak basit önlemlerin yanı sıra işyeri güvenliğinin ciddi olarak ele alınması ve toplumdaki adi suç oranının azaltılması ile büyük oranda önlenebilir yaralanmalar olduğu sonucuna varıldı.

Anahtar Kelimeler


El yaralanması, El cerrahisi, Epidemiyoloji

Tam Metin:

PDF


Online ISSN:2528-8644
Basılı ISSN:1300-6878 (önceki)

Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Dergisi (Turk J Plast Surg),
Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği'nin, Estetik Plastik Cerrahi Derneği'nin, Türkiye Interplast Derneği'nin ve Çene Yüz Cerrahları Derneği'nin yayın organıdır.