ELEKTRİK YARALANMALI OLGULARIMIZIN RETROSPEKTİF ANALİZİ

Tamer Şakrak, Sezi Mangır, Ahmet Körmutlu, Özlem Cemboluk

Özet


Giriş: Elektrik yaralanmaları yanık ünitelerinde sık karşılaşılan, yüksek mortalite ve morbiditesi nedeniyle deneyimli ekipler tarafından tedavi edilmesi gereken travmalardır.
Gereç ve Yöntem: Bu çalışma, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı Yanık Ünitesi’nde Ocak 1999 - Aralık 2008 yılları arasında yatarak tedavi edilen 94 adet elektrik yaralanması olan hastaya ait verilerin retrospektif analizi ile elde edilmiştir.
Bulgular: Hastaların 84’ü (%89) erkek, 10’i (%11) kadın idi. 157 hasta (%13) 18 yaş altı pediatrik grupta yer alırken, 19 hasta (%20) 18 yaş altı pediatrik grupta, 75 hasta (%80) ise 18-59 yaş arası erişkin ve genç erişkin yaş grubundaydı. Altmış yaş üzeri geriatrik grupta hiç hastamız olmadı. Etiyolojik faktörler incelendiğinde; 63 hastada (%67) yüksek gerilim ile temas hikayesi mevcutken, bu hastaların 15 tanesinde (%16) ek olarak yüksekten düşme varlığı tabloyu ağırlaştırmaktaydı. 20 hastada (%21,2) şehir elektriği ile direkt temas, 9 hastada (%9,6) sadece parlama tarzı yaralanma, 2 hastada ise (%2,2) yıldırım düşmesi ile yanık yaralanması meydana gelmişti. Elli sekiz hasta (%61,7) iş kazası nedeniyle kliniğimize başvurmuş olup adli vaka olarak değerlendirilmişti. Çalışmada ayrıca hastaların mesleki özellikleri, oluşan yanığın derece ve yaygınlığı, tedavi yöntemleri ve mortalite ayrıntılı olarak incelenmiştir.
Sonuç: Çalışmanın sonuçları değerlendirildiğinde, elektrik yaralanmalarının, günlük hayatta alınacak basit güvenlik önlemlerinin yanı sıra işyeri güvenliğinin ciddi olarak ele alınması ve tehlike arz edebilecek endüstriyel alanların izolasyonu ile büyük oranda önlenebilir olduğu sonucuna varıldı.
Anahtar Kelimeler: Elektrik yaralanması, Yanık, Epidemiyoloji.

Tam Metin:

PDF


Online ISSN:2528-8644
Basılı ISSN:1300-6878 (önceki)

Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Dergisi (Turk J Plast Surg),
Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği'nin, Estetik Plastik Cerrahi Derneği'nin, Türkiye Interplast Derneği'nin ve Çene Yüz Cerrahları Derneği'nin yayın organıdır.