DERMATOFİBROSARKOM PROTUBERANS: 5 OLGUNUN İNCELENMESİ

Semra Karşıdağ, Arzu Özcan, Ayşin Karasoy Yeşilada, Kemalettin Yıldız, Kemal Uğurlu

Özet


Dermatofibrosarkoma protuberans (DFSP) deriden kaynaklanan, sıklıkla gövdede bulunan, ağrısız, yavaş büyüyen ve oldukça nadir görülen bir tümördür. DFSP’nin hücresel orijininin dermisteki kök hücrelerdir. Bu çalışmamızda literatürde ve klinik uygulamalarda nadir görülen kliniğimize başvuran DFSP’li 5 hasta yeterli cerrahi sınır ve lokal rekürrens açısından değerlendirildi.
Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Plastik ve Rekonstrüktif cerrahi Kliniğine 2003-2008 yılları arasında dermatofibrosarkom protuberans tanısı ile başvuran 5 hasta klinik gidişleri açısından değerlendirildi. Lezyonların dağılımının 2 hastada karın ön duvarda, 2 hastada sırtta, 1 hastada skalpte olduğu görüldü. Tümör boyutları 4x5 cm ile 10x10 cm arasındadır. Tüm hastalarda lezyonlar 3 cm sağlam cerrahi sınırla tekrar cilt-ciltaltı dokusu ve fasya dahil edilerek eksize edildi. Hastaların patolojik incelemelerinde 2 cm sağlam cerrahi sınır elde edildi. Hastalar yeterli sağlam cerrahi sınıra ulaşmak için ortalama 2,3 kez opere edildiler. 2 hastada rekonstrüksiyon çevre dokuların ilerletilmesi, diğer 3 hastada rekonstrüksiyon kısmi kalınlıkta deri grefti ile yapıldı. Ortalama takip süresi 20,8 ay olan hastalarda nüks görülmedi.
Nadir görülen dermatofibrosarkoma protuberansta mikroskobik yayılımın makroskobik yayılımdan daha fazla olması nedeni ile nüksün sıklığı geniş cerrahi eksizyon ile engellenebilmektedir. Yine de geç nükslerin (>10 yıl) görülmesi, bu hastaların tüm hayatları boyunca takip edilmelerini gerektirmektedir.
Anahtar Kelimeler: dermatofibrosarkoma protuberans, geniş eksizyon, lokal rekürrens

Tam Metin:

PDF


Online ISSN:2528-8644
Basılı ISSN:1300-6878 (önceki)

Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Dergisi (Turk J Plast Surg),
Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği'nin, Estetik Plastik Cerrahi Derneği'nin, Türkiye Interplast Derneği'nin ve Çene Yüz Cerrahları Derneği'nin yayın organıdır.