GÖĞÜS ÖN DUVARI TUTULUMU VE SKALP METASTAZI İLE SEYREDEN NADİR BİR HEMANJİYOPERİSTOM OLGUSU

Burak Ersoy, Serdar Evman, Mehmet Bayramiçli, Mustafa Yüksel

Özet


Kapiler ve venüllerin etrafındaki Zimmermann perisitlerinden köken alan vasküler bir tümör olarak tarif edilen hemanjiyoperistom daha çok 50-70 yaşları arasında karşılaşılan nadir bir mezenkimal tümördür. Erişkinlerde en sık alt ekstremite ve retroperitonda, pediyatrik yaş grubu hastalarında ise alt ekstremite ve baş-boyun bölgesinde görülen hemanjiyoperistom yavaş büyüme göstermekte ve yüksel lokal nüks riski taşımaktadır. Bu çalışmada, 18 yaşında göğüs ön duvarı tutulumu ile ilk kez farkedilen, takipleri sırasında lokal nüks, vertebra ve skalp metastazı için ek operasyonlara gereksinim oluşturan nadir bir hemanjiyoperistom olgusu sunulmuştur.
Anahtar Sözcükler: hemanjiyoperistom, skalp, göğüs ön duvarı, metastaz

Tam Metin:

PDF


Online ISSN:2528-8644
Basılı ISSN:1300-6878 (önceki)

Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Dergisi (Turk J Plast Surg),
Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği'nin, Estetik Plastik Cerrahi Derneği'nin, Türkiye Interplast Derneği'nin ve Çene Yüz Cerrahları Derneği'nin yayın organıdır.