Dev Kıllı Nevüs Tedavisi

Necmettin Kutlu, Seda Asfuroğlu Barutca, ilker Üsçetin, Muhammed Beşir Öztürk, Ufuk Askeroğlu

Özet


Giriş: Dev kıllı nevüs tedavisinde cerrahi eksizyon tüm tartışmalara karşın en çok tercih edilen yöntemdir. Tedavi seçenekleri arasında çok aşamalı eksizyonlar, deri grefti veya flepler sayılabilir ancak bu yöntemlerin dezavantajları da vardır. Bu çalışmanın amacı dev kıllı nevüs tedavisinde ekspande edilmiş flep kullanımının kozmetik sonuçlarını sunmaktır.
Hastalar ve Yöntem: 2007-2009 yılları arasında 10 dev konjenital melanositik nevüs hastası (beş erkek, beş bayan) alın, boyun, yanak, lumbar bölge ile göğüs ön duvarı ve sırta yerleştirilen doku genişleticiler sonrası ekspande edilen fleplerle opere edildi. Hastaların yaş ortalaması 18 olup, hastalar 3-23 yaş aralığındaydı. Ortalama takip süresi 13 ay olarak kaydedildi. (6-48 ay arası).
Bulgular: Orta yüz bölgesinde sol göz kapağına , medial kantal bölgeye uzanan ve sırt bölgesinde nevusu bulunan iki hasta hariç tüm hastalarda dev konjenital nevüs tamamen eksize edildi. Bu hastalardan, orta yüz bölgesinde nevüsü bulunan hasta için kapak kenarı ve kirpiklerin korunması amaçlı totale yakın eksizyon tercih edildi. Sırt bölgesinde nevüsü bulunan hasta için ise greft ile rekonstrüksiyon planlandı. Yüz bölgesindeki rekonstrüksiyonlar tek prosedür ile tamamlanmasına karşın lumbar bölgede ve sırtta bulunan nevüsler için iki aşamalı doku genişletici yerleşimine ihtiyaç duyuldu. Beş hastada minör ek revizyonlar yapıldı. Takiplerimizde hastalarda major komplikasyon gözlenmedi.
Tartışma ve Sonuç: Doku ekspansiyonu iyi doku kalitesine ulaşmak ve tatmin edici kozmetik sonuçlar elde etmek bakımından dev konjenital melanositik nevüs tedavisinde optimal bir tekniktir. Bu yöntem sayesinde minimal morbidite ile birlikte bitişik deriyle uyumlu renk ve kalınlıkta büyük flepler elde edilebilir. Bu yöntem aynı zamanda cerrahi operasyon zamanını kısaltır, mikrocerrahi uzmanlığı gerektirmez ve ek bir donör alana ihtiyaç duyulmaz.
Anahtar Sözcükler: Doku genişletici, dev kıllı nevüs, cerrahi eksizyon

Tam Metin:

PDF


Online ISSN:2528-8644
Basılı ISSN:1300-6878 (önceki)

Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Dergisi (Turk J Plast Surg),
Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği'nin, Estetik Plastik Cerrahi Derneği'nin, Türkiye Interplast Derneği'nin ve Çene Yüz Cerrahları Derneği'nin yayın organıdır.