ÇOCUK BEZİ BASISINA BAĞLI GLUTEAL NEKROZ: OLGU SUNUMU

Emin Kapı, Mehmet Bozkurt

Özet


Bası yaraları pediatrik yaş grubunda, erişkinlere kıyasla daha az oranda karşımıza çıkmaktadır. Bası yarası gelişen pediatrik olgularda sıklıkla ek sistemik hastalık, immobilite ve duyu bozukluğu gibi problemler bulunmaktadır. Bu tür problemlerin bulunmadığı olgularda ise bası yarası gelişimi, alışılmadık nedenlere bağlı olarak ortaya çıkar. Bu çalışmada, çocuk bezi kullanımı sonrası gluteal bölgede bası yarası gelişen infantil dönemdeki olgu sunulmuştur. Olgu kliniğe yatırılıp gluteal nekrotik doku defektine debridman uygulanmış, yara bakımı programının ardından kısmi kalınlıkta deri grefti ile onarım uygulanmıştır.
Bebek bakımını üstlenen ebeveynlerin, konuşma yetisi olmayan ve herhangi bir nedenle anormal tepkiler veren bebeğin sorununu çözmek amacıyla oldukça titiz davranmaları gerekmektedir. Olgumuzda gözlendiği gibi, vücudunun bir bölgesi basınç altında kalan bebeğin ebeveynleri sorunu çözmekte geç kalmış ve ortaya çıkan nekrotik defektler bebeğin sağlığını olumsuz yönde etkilemiştir. Bunun yanısıra bu tür ihmaller, ebeveynlerin hukuki açıdan sorumlu tutulacağı ve cezai müeyyidelerin uygulanacağı problemler oluşturabilir. Bu nedenle ebeveynlerin bu konuda eğitilmesi ve bilinçlendirilmesi için gerekli medya ve toplumsal kuruluşların rolü büyüktür. Yaptığımız literatür taramasında, bebeklik döneminde çocuk bezi basısına bağlı olarak gelişen bası yarasına dair herhangi bir veriye rastlamadık. Bu nedenle olgumuz, alışılmadık bir etiyolojiye sahip olması bakımından oldukça ilgi çekicidir.
Anahtar kelimeler; Bası yarası, çocuk bezi, gluteal nekroz

Tam Metin:

PDF


Online ISSN:2528-8644
Basılı ISSN:1300-6878 (önceki)

Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Dergisi (Turk J Plast Surg),
Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği'nin, Estetik Plastik Cerrahi Derneği'nin, Türkiye Interplast Derneği'nin ve Çene Yüz Cerrahları Derneği'nin yayın organıdır.