JİNEKOMASTİ OLGULARINDA GLANDÜLER EKSİZYONU KOLAYLAŞTIRAN HİLAL EKSİZYON YAKLAŞIMI

Derya Özçelik, Fatma Kaçağan

Özet


Jinekomasti erkek memesinin benign büyümesidir. Bu makalede kliniğimizde 2008-2010 yılları arasında Simon sınıflamasına göre Evre I ve II glandüler meme büyümesi olan ve meme dokusu sert kıvamlı olan 8 hastada modifiye areolar insizyon kullanarak gerçekleştirdiğimiz eksizyon tekniği sunulmaktadır.
Teknikte areola inferior sınırından hilal şeklinde yaklaşık 4x2 cm.lik deri adası eksize edilmektedir. Böylece glanduler dokunun ekspozisyonu daha kolay biçimde gerçekleştirilebilmektedir. Güvenilir eksizyona izin verdiğinden simetrinin sağlanmasına da (bilateral) yardımcı olduğu kanısındayız.
Hastaların yaş ortalaması 30 (21-39) idi. Çıkarılan ortalama glandüler doku miktarı meme başına 70.3 gr (20-200 gr) idi. Ortalama ameliyat süresi 60 dakika idi. Geç postoperatif dönem takiplerinde bütün hastalar estetik sonuçtan memnundular. Kullandığımız ekspozisyon yöntemi basit insizyona göre ameliyat alanını daha iyi görmemizi sağlamaktadır. Sonuç olarak, bu tekniğin ameliyatı kolaylaştırdığını düşünüyoruz.
Anahtar Kelimeler: Jinekomasti, eksizyon, hilal insizyon

Tam Metin:

PDF


Online ISSN:2528-8644
Basılı ISSN:1300-6878 (önceki)

Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Dergisi (Turk J Plast Surg),
Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği'nin, Estetik Plastik Cerrahi Derneği'nin, Türkiye Interplast Derneği'nin ve Çene Yüz Cerrahları Derneği'nin yayın organıdır.