Hipospadias Cerrahi Tedavisi Dokuz Yıllık Deneyim

Namık K. Baran, Harun Özkan, Lütfi Baş, İlker Özgen

Özet


Bu yazımızda, 1972 yılından bu yana değişik lokalizasyonlu hipopadias vakaları için başlangıçta uyguladığımız Horton-Devive yöntemi şematik olarak açıklanmış, tek oturumda tamamlanan bu tekniğin iyi tarafları ile, değişik lokalizasyonlardaki hipopadiaslar için yaptığımız modifikasyonlar, ameliyat sonrası bakım ve 104 vakada aldığımız sonuçlar etraflı olarak tartışılmıştır. Bu ameliyat yöntemini uyguladığımız ilk 50 vakada iki vakanın tam başarısızlıkla sonuçlanması ve vakaların %50'sinde fistül oluşumu bizi ameliyat sonu devrede komplikasyonları önleyici yeni yöntemler araştırmaya itmiştir. Kanımızca ameliyat sonrası dönemde anastomoz ve serbest deri grefti bölümünde sıklıkla görülen enfeksiyonun nedeni olarak proksimal uretrada biriken salgılar sorumlu turulmuş ve basit bir yöntem geliştirilerek bunların ameliyat sonrası devamlı aspirasyonu sağlanmıştır.İlk 45 vakadan sonra, glans ventral yüzünde üç adet triangüler flep meydana getiren Horton-Devine tekniği yerine tek triangüler flep tekniği seçilmiş ve böylece glans penis'in ventral yüzü bütünlüğü korunmuştur. Diseksiyondaki bütün titizliğimize rağmen ameliyat sonrası devrede daha çok ereksiyona bağlı hematom oluşumu için de, diseksiyon bölgesi özellikle olgun yaştaki hastalarda ameliyat sonrası bir kaç gün Monvac yardımı ile aspire edilmiştir. Hernekadar alınan bu önlemlerle özellikle son vakalarımızda fistül ve diğer komplikasyonların oluşumu belirgin şekilde önlenmiş ise de, vakalarımızın %10'unda başarılı olamadık.

Tam Metin:

PDF


Online ISSN:2528-8644
Basılı ISSN:1300-6878 (önceki)

Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Dergisi (Turk J Plast Surg),
Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği'nin, Estetik Plastik Cerrahi Derneği'nin, Türkiye Interplast Derneği'nin ve Çene Yüz Cerrahları Derneği'nin yayın organıdır.