DOKU GENİŞLETİCİ UYGULAMALARINDA KOMPLİKASYONLARIN AZALTILMASI

Cenk Demirdöver, Haluk Vayvada, Hasan Güç, Mustafa Yılmaz

Özet


Giriş: Doku genişletme, yumuşak doku defektinin primer olarak kapatılamadığı durumlarda komşu dokuların bir balon yardımıyla genişletilmesi esasına dayanan bir rekonstrüksiyon yöntemidir. Birçok avantaja sahip olmasına karşın bazı prensiplere uyulmadığı takdirde yüksek komplikasyon oranı ile karşılaşılabilir.
Gereç ve Yöntem: Bu çalışmada, 2006 - 2011 yılları arasında (5 yıl) kliniğimize başvuran ve doku genişletici kullanılan 59 hastaya ait veriler sunulmaktadır.
Bulgular: Hastaların 37’si kadın (%63) 22’si erkek (%37) olup yaşları 6 ile 63 arasında değişmekteydi (ortalama 26,6). Kullanılan toplam 83 doku genişleticinin 41’i (%49,4) baş boyun bölgesi; 18’i (%21,7) gövde; 13’ü (%15,7) meme ve 11’i (%13,2) de ekstremite rekonstrüksiyonunda kullanılmıştır. Hastaların 18’ine (%30,5) birden fazla doku genişletici kullanılmıştır. Defekti tam olarak kapatılamayan 7 hastaya (%11,8) reekspansiyon uygulanmıştır. Hastaların ortalama izlem süresi 23,7 aydır (6-43 ay). Majör komplikasyon olarak hastaların 6’sında (%10,1) enfeksiyon ve 2’sinde (%3,3) ekspozisyon gözlenmiştir.
Sonuçlar: Doku genişletici uygulamaları sırasında belli prensiplere dikkat edildiği takdirde hem hasta memnuniyeti hem de mevcut defektin kapatılması açısından iyi sonuçlar alınabileceği kanaatindeyiz.
Anahtar Sözcükler: doku genişletici, rekonstrüksiyon

Tam Metin:

PDF () PDF


Online ISSN:2528-8644
Basılı ISSN:1300-6878 (önceki)

Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Dergisi (Turk J Plast Surg),
Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği'nin, Estetik Plastik Cerrahi Derneği'nin, Türkiye Interplast Derneği'nin ve Çene Yüz Cerrahları Derneği'nin yayın organıdır.