ERİŞKİN YAŞ GRUBUNDA SAPTANAN ORTA BOYUTLU KONJENİTAL MELANOSİTİK NEVÜSLERDE MALİGNİTE POTANSİYELİ VE TEDAVİ YAKLAŞIMI

Serbülent Güzey, Fatih Zor, Bülent Kurt, Selçuk Işık

Özet


Konjenital melanositik nevüsler (KMN) doğumdan itibaren var olan veya doğumu takiben erken dönemde ortaya çıkan nevüs tipleridir. Farklı renk ve boyutlarda olabilen bu lezyonların sınıflamasında günümüze kadar birçok yöntem tanımlanmış olup, boyutlarına göre Kopf ve arkadaşları tarafından yapılan sınıflama halen en sık kullanılan yöntemdir. Bu sınıflama doğrultusunda KMN’ler büyük, orta ve küçük boyutlu olmak üzere üçe ayrılmaktadır.
Dev KMN’lere yönelik yapılan çalışmalarda artmış malignite potansiyeli saptanmasına rağmen, orta boyutlu KMN’lerin malignite potansiyeli hakkında halen görüş birliği bulunmamaktadır. Bu sorundan yola çıkarak, erişkin hastalarda orta boyutlu KMN’lerin malignite potansiyelini ortaya koymak ve tedavide izlenecek yolun belirlenmesi amacıyla, 2001-2010 yılları arasında kliniğimizce takip ve tedavi edilen erişkin yaş grubundaki 11 hasta retrospektif olarak değerlendirildi. Yapılan değerlendirmeler sonucunda hiçbir hastada malignite bulgusu saptanmazken bu doğrultuda tedavi seçeneğininde lezyonun bulunduğu yere göre değişebileceği öngörüldü.
Anahtar kelimeler: Konjenital melanositik nevüs, malign melanom, orta boyutlu konjenital melanositik nevüs.

Tam Metin:

PDF


Online ISSN:2528-8644
Basılı ISSN:1300-6878 (önceki)

Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Dergisi (Turk J Plast Surg),
Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği'nin, Estetik Plastik Cerrahi Derneği'nin, Türkiye Interplast Derneği'nin ve Çene Yüz Cerrahları Derneği'nin yayın organıdır.