BİPEDİKÜLLÜ SERBEST DERİN İNFERİOR EPİGASTRİK ARTER PERFORATOR (DİEP) FLEBİ İLE ALT EKSTREMİTE REKONSTRÜKSİYONU: OLGU SUNUMU

Nilay Fatma Yogun, Mehmet Veli Karaaltın, Ethem Güneren

Özet


Alt ekstremite rekonstrüksiyonunda serbest doku nakilleri ile daha kaliteli, hızlı, güvenli ve kalıcı onarım sonuçları elde edilir. Ancak serbest doku aktarımlarında vasküler sorunlar nedeniyle flebin kısmen ya da tam olarak kaybedilmesi ciddi sorundur.
Olgu; 68 yaşında kadın hastamızda, yüksek enerjili travma sonrası, sol alt ekstremitesinde gelişen doku defektinin onarımı için, 42 x 14 cm boyutlarında bipediküllü serbest derin inferior epigastrik arter perforatör flebi yapıldı. Yaklaşık 42 x 14 cm boyutlarında ve bilateral iki pedikül üzerinden hazırlanan ve aktarılan flep sorunsuz iyileşti. Flebin büyüklüğü nedeniyle sunulan olgumuzda oldugu gibi büyük flepler gerektiğinde flep kayıplarını azaltmak amacıyla uygun olgularda iki pedikül hazırlanması önerilir.
Anahtar kelimeler: DİEP, flep, alt ekstremite, rekonstrüksiyon

Tam Metin:

PDF


Online ISSN:2528-8644
Basılı ISSN:1300-6878 (önceki)

Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Dergisi (Turk J Plast Surg),
Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği'nin, Estetik Plastik Cerrahi Derneği'nin, Türkiye Interplast Derneği'nin ve Çene Yüz Cerrahları Derneği'nin yayın organıdır.