BİR ACİL SERVİSE BAŞVURAN MAKSİLLOFASİYAL TRAVMA OLGULARI: RETROSPEKTİF BİR ÇALIŞMA

Hayriye Gönüllü, Sevdegül Karadaş, Dağhan Işık, Ömer Faruk Koçak, Hakan Tekin

Özet


Giriş: Bu çalışmanın amacı bölge hastanesi acil servisine başvuran maksillofasiyal travmalı olguların klinik ve demografik özelliklerini sunmak, ve etiyolojik nedenlerini ortaya koymaktır.
Gereç ve Yöntem: Yüzüncü Yıl Üniversitesi Acil Servisine Ocak 2006- Eylül 2009 tarihleri arasında başvuran maksillofasiyal travmalı 246 olgu, acil servis kayıtları kullanılarak geriye dönük olarak tarandı.
Bulgular: Olguların %83,3’ü erkek, %16,7’si kadın, ortalama yaş 23,61±16,75, en sık neden yüksekten düşme (%27,2) ve trafik kazaları (%27,2) idi. Etkilenen yüz kemiklerine gore değerlendirildiğinde en sık maksilla fraktürü (%50,4) saptandı. Eşlik eden diğer sistem travmalarına göre incelendiğinde ise %15,3 ile kafa, %12,1 ile ekstremite travması tesbit edildi. Maksillofasiyal kemik fraktürlerine sahip hastaların çoğunluğu konservatif yolla tedavi edildi.
Sonuç: Mortalite ve morbiditeyi azaltmak için acil servis doktorlarının maksillofasiyal travmalara eşlik eden organ ve sistemler ve bölgesel etiyolojik faktörler hakkında kapsamlı bilgiye sahip olmaları gerekmektedir.
Anahtar kelimeler: Maksillofasiyal travma, etiyoloji, tedavi

Tam Metin:

PDF


Online ISSN:2528-8644
Basılı ISSN:1300-6878 (önceki)

Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Dergisi (Turk J Plast Surg),
Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği'nin, Estetik Plastik Cerrahi Derneği'nin, Türkiye Interplast Derneği'nin ve Çene Yüz Cerrahları Derneği'nin yayın organıdır.