GENİŞ ÜRETRA DEFEKTLERİNİN ONARIMINDA ÜÇ TABAKALI YÖNTEM

Saime İrkören, Sezen Özkısacık, Nazan Şahin Sivrioğlu, Eray Copçu

Özet


Giriş: Penil kırığa sekonder fournier gangreni gelişmiş olan hastada oluşan geniş üretral defekti onarmak için; tam kalınlıktaki cilt grefti, tunika vajinalis flebi ve scrotal fasyokutan flebin kombinasyonu ile oluşan üç tabakalı onarım uygulandı. Ve üretral defektlerin olası tedavi yöntemleri tartışıldı.
Gereç ve Yöntem: 18 numara foley kateterin etrafına yaklaşık 3x6 cm boyutlanndaki tam kalınlıkta deri grefti tüp şeklinde sarılarak 4-0 poliglaktin sütür ile greft uçları birbirine adapte edilerek yeni üretra oluştuldu. Normal üretranın proksimal parçası ile yeni oluşturulan üretra uç uca anastomoz edildi. Daha sonra ikinci kat onanm için; sol testis üzerinden eleve edilen yaklaşık 8x3 cm boyutlarında tunika vajinalis flebi yeni oluşturulan üretranın üzerine transpoze edildi. Üçüncü tabaka tamir için skrotal fasyokutan flep eleve edilerek tunika vajinalis flebin üzerine transpoze edildi.
Bulgular: Postoperatif 12 aylık izlemde, proksimal anastomozun striktürü, flep nekrozu ve postoperatif enfeksiyon gibi hiçbir komplikasyon gözlenmedi.
Sonuçlar: Şiddetli panüretral defekt onarımları için; skrotal fasyokutanöz flep, tubülarize cilt grefti ve tunika vajinalis flebin kombinasyonu ile yapılan üç tabakalı tamir üretral rekonstrüksiyonlar için iyi bir seçenek olabilir. Bizim olgumuzda oluşturulan yeni üretranın fonksiyonel sonuçları tatmin ediciydi. Üstelik; üretrakutanöz fistüller gibi postoperatif komplikasyonların önlenmesinde bizim uyguladığımız tekniğin tek tabakalı onarım üretroplastisinden daha etkili olduğuna inanıyoruz. Bu tekniğin devamlı kullanımı için daha çok vaka ve daha uzun izlem sürelerine ihtiyaç vardır.
Anahtar kelimeler: Üretral defekt, rekonstrüksiyon, üç tabakalı

Tam Metin:

PDF (English) PDF


Online ISSN:2528-8644
Basılı ISSN:1300-6878 (önceki)

Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Dergisi (Turk J Plast Surg),
Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği'nin, Estetik Plastik Cerrahi Derneği'nin, Türkiye Interplast Derneği'nin ve Çene Yüz Cerrahları Derneği'nin yayın organıdır.