İlerlemiş Orbito-Maksiller Bölge Tümörlerinde Geniş Cerrahi Eksizyon Sonrası Primer Onarım: 31 Klinik Olgunun Analizi

Ersal Kaya, Cemil Dalay, Metin Yavuz, Sabri Acartürk, Kamuran Kıvanç, Önder Kıvanç

Özet


İlerlemiş orbito-maksiller bölge kanserlerinde geniş cerrahi girişim ve orbital eksenterasyon sonucu yanağın üst kısmını ve orbital bölgeyi içine alan çok büyük tam tabaka defektler oluşmaktadır. Bu çalışmada, Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Anabilim Dalı'nda 1987-1993 yılları arasında ilerlemiş orbito-maksiller bölge tümörü nedeniyle tedavi edilen 31 olgu retrospektif olarak incelenmiş, cerrahi rezeksiyon ve onarım yöntemleri gözden geçirilmiş, geniş cerrahi girişim sonucu oluşan orbito-maksiller bölge defektlerinde kullandığımız büyük fleplerin ve donör alanlarının avantaj ve dezavantajları tatışılmıştır. Kanımızca; ilerlemiş orbito-maksiller bölge tümörlerinin tedavisinde geniş boyutlu cerrahi girişim ve anında onarım gerekli olup, oluşan bu tür defektlerin onarımında küçük lokal fleplerden ziyade pediküllü veya serbest uzak fleplerin seçilmesi uygun olacaktır.

Tam Metin:

PDF


Online ISSN:2528-8644
Basılı ISSN:1300-6878 (önceki)

Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Dergisi (Turk J Plast Surg),
Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği'nin, Estetik Plastik Cerrahi Derneği'nin, Türkiye Interplast Derneği'nin ve Çene Yüz Cerrahları Derneği'nin yayın organıdır.