Kapak Görseli

EDİNSEL APONÖROTİK BLEFAROPİTOZ OLGULARININ TEDAVİSİNDE ANTERİOR YAKLAŞIMLI LEVATOR TAMİRİ

Özay Özkaya, Derya Bingöl, Onur Egemen, Tolga Aksan, Mithat Akan

Özet


Blefaropitoz, üst göz kapağı elevatörlerinin yapısal veya nörolojik bozukluğuna bağlı olarak gelişen, üst göz kapağı düşüklüğüdür. Tek taraflı veya iki taraflı olabileceği gibi, klinik olarak kozmetik ve fonksiyonel sorunlara yol açmaktadır. Pitoz derecesi ve levator kas fonksiyonu, rekonstrüksiyon seçeneğini belirleyen en önemli unsurlardır. Levator kas fonksiyonu 5 mm’den fazla olan olgularda pitozun derecesine bakılmaksızın, levator kasa yönelik cerrahi girişimler tedavi seçeneklerini oluşturmaktadır. Bu çalışmada kliniğimizde, edinsel aponörotik pitoz nedeniyle anterior yaklaşımlı levator aponöroz tamiri uygulanan olguların sonuçlarının değerlendirilmesi ve ameliyat tekniği ile ilgili detayların ortaya konması amaçlandı.
Kliniğimizde, aponörotik pitoz nedeniyle Ağustos 2010- Mart 2011 tarihleri arasında, anterior yaklaşımlı levator aponöroz tamiri uygulanan hastaların tıbbi kayıtları, geriye dönük olarak değerlendirildi. Değişen pitoz derecelerinde, levator fonksiyonu 5 mm’den fazla olan (kötü olmayan) ve levator ilerletme operasyonu uygulanan aponörotik pitoz hastaları çalışmaya dahil edildi. Hastaların demografik özellikleri, pitoz dereceleri, levator fonksiyonları, supratarsal oluk yüksekliği ve orbital fissür aralığı, bell fenomeni ve Hering eşit innervasyon kanununa ait veriler kaydedildi.
Sekiz hastada, 7’si iki taraflı ve 1’i tek taraflı olmak üzere toplam 15 üst göz kapağında anterior yaklaşımlı levator ilerletme operasyonu uygulandı. İki hastada tek taraflı (%13,3) yetersiz düzeltme uygulandığı bulunurken, uygulanan cerrahi işlemin %86,6 oranında başarılı olduğu gözlendi. Komplikasyonlar değerlendirildiğinde; bir hastada tek gözde (%6,6) uzamış üst göz kapağı ödemi ve kimosis gözlendi.

Tam Metin:

PDF Video-1

Referanslar


Frueh BR. The mechanistic classification of ptosis. Ophthalmology. 1980; 87: 1019.

Frueh BR. Evaluation of blefaroptosis. In Waltman SR, et al., Surgery of the Eye. New York: Churchill Livinstone, 1988;421–427.

Berke RN, Wadsworth JA. Histology of levator muscle in congenital and acquired ptosis. AMA Arch Ophthalmol. 1955;53:413–428.

de Figueiredo AR. Blepharoptosis.Semin Ophthalmol. 2010 May;25(3):39-51.

Fasanella RM, Servat J. Levator resection for minimal ptosis: another simplified operation. Arch Ophthalmol 1961;5:493e6.

Putterman AM, Urist MJ. Mu¨ller muscle-conjunctiva resection. Arch Ophthalmol 1975;93:619e23.

Morris CL, Morris WR, Fleming JC. A histological analysis of the Müllerectomy: redefining its mechanism in ptosis repair. Plast Reconstr Surg. 2011 Jun;127(6):2333-41.

Baldwin HC, Manners RM. Congenital blepharoptosis. A literature review of the histology of levator palpebrae superioris muscle. Ophthal Plast Reconstr Surg. 2002; 18(4): 301–307.

Lemke, B. N. Anatomy of the ocular adnexa and orbit. In B. C. Smith, R. C. Della Rocca, F. A. Nesi, and R. D. Lisman (Eds.), Ophthalmic Plastic and Reconstructive Surgery, 1st Ed. St. Louis: Mosby, 1987. Pp. 39–40.

Park DH, Baik BS. Advancement of the Müller muscle-levator aponeurosis composite flap for correction of blepharoptosis. Plast Reconstr Surg. 2008 Jul;122(1):140-2

Berlin, A. J., and Vestal, K. Levator aponeurosis surgery: A retrospective review. Ophthalmology 96: 1033, 1989.

Mauriello, J. A., and Abdelsalam, A. Modified levator aponeurotic advancement with delayed postoperative office revision. Ophthal. Plast. Reconstr. Surg. 14: 266, 1998.

Older, J. J. Levator aponeurosis surgery for correction of acquired ptosis: Analysis of 113 procedures. Ophthalmology 90: 1056, 1983.

de la Torre JI, Martin SA, De Cordier BC, Al-Hakeem MS, Collawn SS, Vásconez LO. Aesthetic eyelid ptosis correction: a review of technique and cases. Plast Reconstr Surg. Aug;112:2, 2003

McCord CD, Seify H, Codner MA. Transblepharoplasty ptosis repair: three-step technique. Plast Reconstr Surg. 2007 Sep 15;120(4):1037-44.

Barutca SA, Bilgic MI, Askeroglu U, Aksan T, Akan M. An unusual complication following eyelid ptosis surgery: superior rectus paralysis. J Plast Reconstr Aesthet Surg. 2011 Aug;64(8):e201-4. Epub 2011 Apr 16.
Online ISSN:2528-8644
Basılı ISSN:1300-6878 (önceki)

Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Dergisi (Turk J Plast Surg),
Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği'nin, Estetik Plastik Cerrahi Derneği'nin, Türkiye Interplast Derneği'nin ve Çene Yüz Cerrahları Derneği'nin yayın organıdır.