Kapak Görseli

BASI YARALARINDA ENFEKSİYON AJANINI BELİRLEMEDE DOKU KÜLTÜRÜNÜN KULLANIMI

Arzu Türkseven, Derya Özçelik, Elif Öztürk, Gülkan Karadağ, Hakan Çakıt, Handan Ankaralı

Özet


Giriş: Dokularda uzun süreli basınç altında kalmaya bağlı olarak gelişen iskemik doku kaybına bası yarası denir. Bası yarası zemininde enfeksiyon gelişmesi sıktır. Günümüzde enfekte bası yaralarında doğru antibiyotiği başlamak için, enfeksiyona yol açan patojeni belirlemede sürüntü kültürü yerine doku kültürü kullanımı önerilmektedir.
Biz, bası yaralarında doku kültürlerinin nereden alınması gerektiği üzerine bir çalışma planladık. Ayrıca hastaların doku kültür sonuçlarını sürüntü kültürü ve kan kültürü sonuçları ile karşılaştırmayı planladık.
Gereç ve Yöntem: Çalışmamızda 14 bası yarası olan hastamızdan bası yarasının yüzeyel kısmından 18 adet, derin kısmından 18 adet doku kültürü aldık. 6 hastadan aynı zamanda 9 adet yüzeyel sürüntü kültürü de aldık. Yine aynı zamanda 13 hastadan 16 kan kültür örneği aldık. Ve bütün hastalardan hemogram için kan örneği aldık.
Bulgular: Çalışmaya katılan 14 hastadan yüzeyel ve derin olarak alınan 36 doku kültürünün 19'unda bir çeşit, 12'sinde en az iki çeşit bakteri üremiş, 5'inde bakteri ürememiştir. Derin ve yüzeyel doku kültürleri arasında 2 hasta dışında üreyen bakteriler açısından farklılık olmamıştır. İstatistiksel açıdan, derin ve yüzeyel doku kültürleri arasında bakteri çeşitliliği açısndan anlamlı bir fark oluşmamıştır.
6 hastadan alınan 9 adet yüzeyel sürüntü kültürünün 8'inde en az 2 çeşit bakteri üremiştir ve bunlar kontaminasyon olarak değerlendirilmiştir.
13 hastanın kan kültürü ile doku kültürü sonuçları karşılaştırıldığında; 5 hastanın doku ve kan kültürlerinde farklı mikroorganizmalar ürerken, 1 tanesinde aynı olarak Pseudomonas üremiştir.
Sonuçlar: Yüzeyel sürüntü kültürlerinde ortalama 6 çeşit bakteri ürerken derin ya da yüzeyel doku kültürlerinde 1-2 çeşit bakteri üremesi, bası yaralarında patojeni belirlemede doku kültürünün daha güvenilir olduğunu göstermektedir.
Sonuç olarak bası yaralarında doku kültürlerinin yüzeyel veya derin alandan alınması arasında izole edilen patojenler gözönüne alındığında istatistiksel olarak fark olmadığını belirledik. Sürüntü kültürlerinde ise kontaminasyon sebebiyle çok sayıda bakteri çeşidinin ürediğini ve bası yaralarında patojen tayininde sürüntü kültürünün yerini doku kültürü kullanımının uygun olduğu kararına vardık. Çalışmamızda doku kültüründe üreyen patojen tipi ile ile kan kültüründe üreyen patojen tipi arasında ilişki bulunamadı.

Tam Metin:

PDF

Referanslar


Heym B, Rimareix F, Lortat-Jacob A. Bacteriological investigation of infected pressure ulcers in spinal cord-injured patients and impact on antibiotic therapy,.Spinal Cord 2004;42:230-34

Montgomerie JZ. İnfections in patients with spinal cord injuries. Clin İnfect dis. 1997;25:1285-90.,

Schiffman J, Golinko MS, Yan A, Flattau A, Tomic-Canic M, Brem H. Operative Debridement of Pressure Ulcers. World J Surg. 2009;33:1396-402

Bauer JD. Pressure sores. In: Beasley RW, Aston SJ., Bartlett SP, Gurtner GC, Spear SL (eds). Grabb and Smith’s Plastic Surgery. 6th ed. Lippincott Williams and Wilkins, 2007:722-29.

Bilgehan H. Klinik Mikrobiyolojik Tanı: Bakteri sayma yöntemleri. 3.baskı. Ankara: Şafak Matbaası, 2002: 131-144.

Clinical and Laboratory Standards Institute (Çeviri Ed: D Gür): Antibiyotik Duyarlılık Testleri için Uygulama Standartları; Onsekizinci Bilgi Eki, M100-S18, Bilimsel Tıp Yayınevi, Ankara (2008).

Washington CW, Stephen A, William MJ, Elmer WK, Paul CS, Gary P, Gail BW. The nonfermentative Gram negative basil. Koneman's Color Atlas and Textbook of Diagnostic Microbiology. 6th ed. Lippincott Williams &Wilkins, 2006:316-321.

Nigel J. Livesley and Anthony W. Chow, Infected Pressure Ulcers in Elderly Individuals, Clinical Infectious Diseases, Vol. 35, No. 11(Dec. 1, 202), pp. 1390-1396

Zhou QT, He B, Yao B. Liu ZY, Zhang J. İntrahospital dissemination of carbapenem-resistant Acinetobacter baumannii and analysis of the infected patients. Beijing Da Xue Xue Bao. 2011 Apr 18;43(2):213-21.

Qian KQ, Wang ST. İnfection caused by Flavimonas oryzihabitans: Chin Med J. 2001 Apr;114(4):394-8.

Lin RD, Hsueh PR, Chang JC, at all. Flavimonas oryzhabitans bacteremia: clinical features and microbiyological characteristics of isolates. Clin İnfected Dis. 1997 May;24(5):867-73.

Riedel S, Bourbeau P, Swartz B, et all. Timing of specimen collection for blood cultures from febrile patient bacteremia: J. Clin Microbiol.2008 Jul:46(7):2475.

Fleck CA. Identifying infection in chronic wounds. Adv Skin Wound Care 2006 Jan;19:1..
Online ISSN:2528-8644
Basılı ISSN:1300-6878 (önceki)

Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Dergisi (Turk J Plast Surg),
Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği'nin, Estetik Plastik Cerrahi Derneği'nin, Türkiye Interplast Derneği'nin ve Çene Yüz Cerrahları Derneği'nin yayın organıdır.