Kapak Görseli

Hidradenit Süpürativalı Hastalara Yaklaşımlarımız ve Sonuçlarının Değerlendirilmesi

Onur Egemen, Özay Özkaya, Çağdaş Orman, Turgut Kayadibi, Mithat Akan

Özet


Giriş: Hidradenit süpürativa apokrin bezlerin kronik, tekrarlayan apseler, sinüsler ve skarlar ile karakterize inflamatuar deri hastalığıdır. 300 ile 600 erişkin hastada bir görülme sıklığı olup puberteden önce ve 40 yaşından sonra ortaya çıkması nadirdir. Bu çalışmada hidradenit süpürativalı olguların kliniğimizde yapılan tedavileri retrospektif olarak taranmış sonuçları değerlendirilmiştir
Gereç ve Yöntem: Mayıs 2008-Şubat 2012 tarihleri arasında medikal tedaviye dirençli, kronik ve rekürren hidradenit süpürativalı hastalar retrospektif olarak değerlendirildi. Hastaların yaş, cinsiyet, anatomik lokalizasyon, cerrahi tedavi şekli, defekt alanı, komplikasyon ve takip süresi değerlendirip; cerrahi teknikler karşılaştırılmıştır
Bulgular: Toplam 24 hastadan oluşan grubumuzun ortalama yaşı 39,4; ortalama takip süresi 11,8 aydı. Defekt boyutları 2x1 cm ile 25x15 cm arasında değişmekteydi. Eksizyon sonrası oluşan defektlere primer kapama, greftle kapama, konvansiyonel fleplerle veya perforatör ada flepleri ile kapama gibi cerrahi seçenekler uygulandı. Postoperatif dönemde total flep kaybı görülmezken, 5 hastada enfeksiyon gelişti. Paraskapuler flep ile rekonstrüksiyon yapılan hastalara geç dönemde flep tabanının köpek kulağı deformitesi nedeniyle revizyon ameliyatı yapıldı. Deri grefti konan hastalar ise geç dönemde ameliyat bölgesinde kontraktür, renk değişikliği ve kötü skar oluşumu nedeniyle polikliniğimize başvurdu.
Sonuçlar: Hidradenit süpürativa eksizyonu sonrasında oluşan doku defektlerini kapatmak için çeşitli tedavi yöntemleri kullanılabilir. Konvansiyonel fleplerle özellikle aksiller bölgede yapılan aksiyel bazlı fleplerin estetik sonuçlarının kötü olması ve revizyon gerektirmesi perforatör bazlı flep ile rekonstrüksiyonu ön plana çıkarmaktadır. Konvansiyonel fleplere oranla perforatör ada bazlı fleplerin kullanımı daha dikkatli bir cerrahi gerektirmesine rağmen uzun pedikülü ve rahat hareket olanağı ile sekonder revizyon gerektirmeyecek biçimde bölgesel rekonstrüksiyona olanak sağlar.

Anahtar Sözcükler: Hidradenit süpürativa, perforatör ada flebi, konvansiyonel flep

Tam Metin:

Untitled () PDF

Referanslar


Gonul M, Gul U. Hidradenitis suppurativa. Turkish Journal of Dermatology 2009; 3: 9-12.

BrownSC, Kazzazi N, Lord PH. Surgical treatment of perineal hidradenitis suppurativa with special reference to recognition of perianal form. Br J Surg 1986;73:978-980.

Slade DEM, Powell BW, Mortimer PS. Hidradenitis suppurativa: pathogenesis and management. Br J PlastSurg 2003;56:451-461

Paletta C, Jurkiewicz MJ. Hidtadenitis suppurativa. ClinPlastSurg 1987;14:383-390.

Alikhan A, Lynch PJ, Eisen DB. Hidradenitis suppurativa: A comprehensive review. J AmAcadDermatol 2009;60:539-61

Fitzsimmons JS, Guilbert PR, Fitzsimmons EM. Evidence of genetic factors in hidradenitis suppurative. Br J Dermatol 1985;113:1-8

Li EN, Mofid MM, Goldberg NH, Silverman RP. Surgical management of hidradenitis suppurativa of the nipple-areolar complex. AnnPlastSurg 2004;52:220-223

Grant A, Gonzates T, Montgomery MO, Cardenas V, Kerdel FA. Infliximab therapy for patients with moderate to severe hidradenitis suppurativa: A randomized, double-blind, placebo-controlled crossover trial. J AmAcadDermatol 2010;62:205-17.

Mortimer PS, Lunniss PJ. Hidradenitis suppurativa. J R SocMed 2000;93:420-422

Hurley HJ. Axillary hyperhidrosis, apocrine bromhidrosis, hidradenitis suppurativa and familial benign pemphigus. Surgical approach. Dermatologicsurgery. Principlesandpractice.Roenigk RK, Roenigk HH Jr (Eds). MarcelDekkerInc., NY, USA, 623-645 (1996).

Pedraz J, Dauden E. Practical management of hidradenitis suppurativa. ActasDermatosifiliogr 2008;99:101-110.

Clemmensen OJ. Topical treatment of hidradenitis suppurativa with clindamycin. Int J Dermatol 1983;22:325-28

Jemec GBE, Wenelboe P. Topical clindamycin versus systemic tetracycline in the treatment of hidradenitis suppurativa. J AmAcadDermatol 1998; 39: 971-74.

Revuz J. Hidradenitis suppurativa. J EurAcadDermatolVenereol 2009;23:985-98.

Van der Zee HH, Prens EP, Boer J. Deroofing: A tissue-saving surgical technique fort hetreatment of mild to moderate hidradenitis suppurativa lesions. J Am AcadDermatol2010;63:475-80.

Kagan RJ, Yakuboff KP, Warner P, Earden GD. Surgical treatment of hidradenitis suppurativa: a 10-year experience. Surgery 2005;138:734-41.

Tanaka A, Hatoko M, Tada H, Kuwahara M, Mashiba K, Yurugi S. Experience with surgical treatment of hidradenitis suppurativa. AnnPlastSurg 2001;47:636-42.

Soldin MG, Tulley P, Kaplan H, Hudson DA, Grobbelaar AO. Chronic axillary hidradenitis-the efficacy of wide excision and flap coverage. Br J PlastSurg 2000;53:434-436.

Parks RW, Parks TG. Pathogenesis, clinical features and management of hidradenitis suppurativa. Am R CollSurgEngl 1997;79:83-89.

Rieger U, Erba P, Pierer G, Kalbermatten DF. Hidradenitis suppurativa of the groin treated by radical excision and defect closure by medialthigh lift: Aesthetic surgery meets reconstructive surgery. J PlastReconstrAesthetSurg 2009;62:1355:1360.

Buimer MG, Wobbes T, Klinkenbijl JH. Hidradenitis suppurativa. Br J Surg. 2009 Apr;96(4):350-60

Hynes PJ, Earley MJ, Lawlor D. Split-thickness skin grafts and negative-pressure dressing in the treatment of axillary hidradenitis suppurativa. Br J PlastSurg 2002;55:507-509

Chen E, Friedman HI. Management of regional hidradenitis suppurativa with vacuum-assisted closure and splitthickness skin grafting. Ann PlastSurg2011;67:397-401.

Banarjee AK. Surgical treatment of hidradenitis suppurativa. Br J PlastSurg 1992;79:863-6

Varkarakis G, Daniels J, Coker K, Oswald T, Akdemir O, Lineaweaver WC. Treatment of axillary hidradenitis with transposition flaps: a 6 years experience. Ann PlastSurg2010;64:592-4

Kishi K, Nakajima H, Imanishi N, Nakajima T. Extetnded split gluteus maximus musculocutaneous flap and reconstruction after resection of perianal and lower gluteal hidradenitis suppurativa. J PlastReconstrAesthetSurg 2009;62:1081-1086

Gorkisch K, Boese-Landgraf J, Vaubel E. Hidradenitis suppurativa-treatment with myocutaneous island flap or tradiational method. HandchirMikrochirPlastChir 1984;16:135-138

Kishi K. Nakajima H, Imanishi N. Reconstruction of skin defects after resection of severe gluteal hidradenitis suppurativa with fasciocutaneous flaps. J PlastReconstrAesthetSurg 2009;62:800-805.

Mun GH, Jo YW, Lim SY, Hyon WS, Bank SI, Oh KP. Pedicled perforator flap of satellite design. J PlastReconstrAesthetSurg 2008;61: 1332-1337.

Saint-Cyr M, Wong C, Schaverien M, Mojallah A, Rohrich RJ. The perforasometheory: Vascular anatomy and clinical implication. PlastReconstrSurg 2009;124:1529-1544

Taylor GI, Corlett RJ, Dhar SC, Ashton MW. The Anatomical (Angiosome) and ClinicalTerritories of Cutaneous Perforating Arteries: Development of the Concept and Designing Safe Flaps. PlastReconstrSurg 2011;127:1447-1459.

Geh JLC, Niranjan NS. Perforator-based fasciocutaneous island flaps for the reconstruction of axillary defects following excision of hidradenitis suppurativa. Br J PlastSurg 2002;55:124-128

Rehman N, Kannan RY, Hassan S, Hart NB. Thoracodorsal artery perforator (TAP) type I V-Y advancement flap in axillary hidradenitis suppurativa. Br J PlastSurg 2005;58:441-444

Unal C, Yirmibesoglu OA, Ozdemir J, Hasdemir M. Superior and inferior gluteal artery perforator flaps in reconstruction of gluteal and perianal/perineal hidradenitis suppurativa lesions. Microsurgery 2011;31:539-544.
Online ISSN:2528-8644
Basılı ISSN:1300-6878 (önceki)

Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Dergisi (Turk J Plast Surg),
Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği'nin, Estetik Plastik Cerrahi Derneği'nin, Türkiye Interplast Derneği'nin ve Çene Yüz Cerrahları Derneği'nin yayın organıdır.