Kapak Görseli

EKSTREMİTELERDE DOKU GENİŞLETİCİ UYGULAMALARI

Ayşe Özlem Gündeşlioğlu, Bilsev İnce, Mehmet Dadacı, İrfan İnan, Muhammed Nebil Selimoğlu, Mustafa Raşid Toksöz, Emine Çiğdem Özen, Lorenc Jasharllari

Özet


Giriş:
Defektif alan ile aynı renk, duyu ve doku kalitesinde deri dokusu oluşturmaları nedeniyle doku genişleticiler, lokal veya uzak doku defektlerinin rekonstrüksiyonu için gerekli derinin elde edilmesinde, kontrollü deri genişlemesi sağlamaları nedeniyle nedeniyle sıklıkla kullanılmıştır. Doku genişleticilerin ekstremitelerde kullanımı sonrası yüksek komplikasyon oranları nedeniyle rekonstrüktif basamaktaki diğer tekniklere göre daha az tercih edilmelerine yol açmıştır Bu makalede; üst veya alt ekstremitelerine değişik nedenlerle doku genişletici uyguladığımız hastalara yaklaşımımız, uygulamanın teknik detayları ve bu hastalardan elde ettiğimiz sonuçlar literatür ışığında sunuldu.
Gereç ve Yöntem: Eylül 2010- Ocak 2013 tarihleri arasında kliniğimize başvuran ve ekstremitelerine doku genişletici uygulanan 15 hastaya ait veriler geriye dönük değerlendirildi. Hastalar yaş, cinsiyet, etiyolojik faktör, olası defektin lokalizasyonu, boyutu, uygulanan doku genişletici sayısı, tipi, boyutları, hacmi ve eksizyon sonrası oluşan defektin boyutları ve komplikasyonlar açısından değerlendirildi
Bulgular: 15 hastanın 6’sı erkek ve 9 u kadındı. Yaş ortalaması 20,4 yıl (9-36 yıl) idi. Doku genişletici 9 hastada 11 alanda üst ekstremiteye, 6 hastada 8 alanda alt ekstremiteye uygulandı. Üst ekstremiteye uygulanan doku genişleticilerin 4’ü tatuaj silinmesi amacıyla uygulandı. Alt ekstremitede etiyolojik neden, tüm hastalarda skar idi.Kullanılan doku genişleticilerin hacimleri 50 ile 750 cc arasında değişiyordu. Ortalama ekspander volumü üst ekstremite için 168,3 cc (50 -340 cc), alt ekstremite için 457,8 cc (60-750 cc) idi. 15 olgunun 13’ünde (% 86) ekspansiyon süreci major komplikasyonsuz olarak tamamlandı
Sonuçlar: Ekstremitelerde doku genisletici uygulamalarina karsi yaygin bir ön yargı bulunmasına karşın uygun implantın doğru teknik yeerleştirilmesi ve yavaş ekspansyonu başarılı sonuçlar almak mümkündür.
Anahtar Sözcükler: ekstremite, doku genişletici

Tam Metin:

PDF

Referanslar


Manders EK, Schenden M,J, Furrey JA et al. Soft tissue expansion: concets and complicationd. Plast.Reconst. Surg. 1984;74: 493.

Antonyshyn O, Gruss JS, Zuker R and Mackinnon SE. Tissue expansion in head and neck in pediatric burn paients: limitations and pitfalls. Plast.Reconstr. Surg. 1988, 82: 58.

Casanova D., Bali D, Bardot J, Legre R, Magalon G. Tissue expansion of the lower limb. Br. J. Plast. Surg. 2001; 54: 310.

Bauer BS, Magulis A. The expander transposition flap: shifting paradigmss based on experience gained from two decades of pediatric tissue expansion. Plast Reconstr Surg2004; 11(1):98-106.

Neumann CG. The expansion of an area of skin by progressive distension of a subcutaneous balloon. Plast. Recosntr. Surg. , 1957;19: 124.

Radovan C. Tissue expansion in soft-tissue reconstruction. Plast Reconstr Surg. 1984; 74(4):482-92.

Austad ED, Rose GL. A self-inflating tissue expander. Plast Reconstr Surg.

;70:588

Kronowitz SJ, Hunt KK, Kuerer HM, Babiera G, McNeese MD, Buchholz TA, Strom EA, Robb GL. Delayed-immediate breast reconstruction. Plast Reconstr Surg. 2004 May;113(6):1617-28

Acarturk TO, Glaser DP, Newton ED. Reconstruction of difficult wounds with tissue-expanded free flaps. Ann Plast Surg. 2004 May;52(5):493-9

Meland NB, Loessin SJ. Thimsen D. Jackson IT. Tissue expnasion in theextremities using external reservoirs. Ann. Plast Surg Br.J. Plast.1988; 41: 239-50

Daniel RK. The anatomy and hemodynamics of the cutaneous circulation and their influence on skin flap design. In: Grabb WC., Myers MB. Ed Skin flaps. Boston: Little Brown, 1975;11-113

Taylor GI, Palmer JH The vascular territories( angiosımes) of the body: experimental study and clinical applications. Br. J. Plast. Surg. 1987; 40: 113-141.

Demirdöver C, Vayvada H, Güç, Yılmaz M. Doku genişletici uygulamalarında komplikasyonların azaltılması. Türk Plast. Rekonst. Cer. Derg. 2011;19(2); 82-87.

Atabey A. Some useful techniques for avoiding complications of tissue expantion. Plast. Reconstr. Surg. 1994; 94(6), 897-899.

Van Rappard JHA, Molenaar J, van Doorn K, Sooneveld GJ, Borghouts JMHM. Surface- area increase in tissue expansion.Plast. Reconst. Surg. 1988; 82(5).833-839.

Joss GS, Zoltie N, Chapman P. Tissue expansion technique and transposition flap. Br. J. Plast. Reconstr. Surg. 1990;43, 328-333.

G. E. Matton, P. L. Tonnard, S. J. Monstrey and K. H. Van Landuyt A universal incision for tissue expander insertion Br J Plast Surg. 1995 Apr;48(3):172-6.

Morgan RF, Edgerton MT. Tissue expansion in reconstructive hand surgery: case report. J Hand Surg Am. 1985 Sep;10(5):754-7

Vögelin E, de Roche R, Lüscher NJ . Is soft tissue expansion in lower limb reconstruction a legitimate option? Br J Plast Surg. 1995 Dec;48(8):579-82

Assem H. KAMEL, M.D. Near Physiological Expansion A Step to Improve the Results of Tissue Expanders Egypt, J. Plast. Reconstr. Surg., 2005;Vol. 29, No. 2, July: 113-117,

Kim SW, Kim YH, Kim JT. Successful treatment of large forehead defect after the failure of tissue expansion: changing plan and strategy. J Craniofac Surg. 2011 Nov;22(6):2129-31
Online ISSN:2528-8644
Basılı ISSN:1300-6878 (önceki)

Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Dergisi (Turk J Plast Surg),
Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği'nin, Estetik Plastik Cerrahi Derneği'nin, Türkiye Interplast Derneği'nin ve Çene Yüz Cerrahları Derneği'nin yayın organıdır.