Bacakta Perferik Vasküler Bozukluğa Bağlı İyileşmeyen Yara ve Mikrocerrahi Teknikle Onarımı

Cemil Dalay, Metin Yavuz, Sabri Acartürk, Ersal Kaya, Erol Aksungur

Özet


Bu sunuda, bacaklarında periferik vasküler yetmezliğe bağlı kronik yaraları serbest flep nakli ile tedavi edilen iki olgu sunulmaktadır. Olgulardan birinde anjiografide ana iliak arterde saptanan arteriosklerotik daralma girişimsel radyolojik yöntemlerle giderildi. Her iki olguda da, periferik vasküler yetmezliğe neden olan vasküler obstrüksiyonun uzağında gerçekleştirilen uç-uca mikrovasküler anastomozlarla, nakledilen latissimus dorsi kası üzerine konulan kısmi kalınlıkta deri grefti ile onarım yapıldı. Yapılan postoperatif takiplerde endurasyonun süratle düzeldiği, istirahat ağrılarının azaldığı, yürüme ve merdiven çıkma gibi günlük aktivitelerinde kademeli düzelmeler olduğu saptandı. Kanımızca, serbest doku transferi, reperfüzyon ile oksijenasyonu artırarak sekteye uğramış yara iyileşmesine ve aynı zamanda oluşan kolleteral dolaşım yolu ile de iskemik ekstremitenin revaskülarizasyonuna yardımcı olmaktadır.

Tam Metin:

PDF


Online ISSN:2528-8644
Basılı ISSN:1300-6878 (önceki)

Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Dergisi (Turk J Plast Surg),
Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği'nin, Estetik Plastik Cerrahi Derneği'nin, Türkiye Interplast Derneği'nin ve Çene Yüz Cerrahları Derneği'nin yayın organıdır.