Kapak Görseli

KOMPLEKS DİRSEK DEFEKTLERİNİN ONARIMINDA KONVANSİYONEL VE FONKSİYONEL BİR SEÇENEK- TORAKOLOMBER İNTERPOLASYON FLEBİ

Kamuran Zeynep Sevim, Medeni Volkan Kıyak, Yavuz Arıkan, Ayşin Karasoy Yeşilada, Dilgem Memmedov, Dağhan Dağdelen, Semra Karşıdağ

Özet


Giriş: Dirsek bölgesindeki yaralanmalar erken fizik tedavi ve rehabilitasyon gerektiren, potansiyel olarak hastanın günlük yaşamında fonksiyon kaybı yaratabilecek yaralanmalardır. Bu bölgede yeterli bir cerrahi debridman sonrası kanlanması iyi, ince ve kolayca şekil alabilen ancak aynı zamanda çok hareketli bir bölge olmasından dolayı dıştan basıya da dayanıklı bir fleple onarım yöntemi tercih edilmelidir.
Olguların Sunumu: Kliniğimizde, hastanın yaşı, genel durumu ve defektin boyutları sebebiyle klasik yöntemlerle onarım uygulanması riskli 3 olguda torakolomber bölgeden posterior bazlı hazırlanan interpolasyon flebiyle onarım uyguladık.
Tartışma: Dirsek bölgesinin yumuşak doku onarımlarında, primer kapama, cilt grefti, lokal flepler, pediküllü flepler ve serbest flep aktarımları rekonstrüktif merdiven prensiplerine göre sırasıyla tercih edilebilir.
Sonuç: Kol anatomik pozisyonda durduğunda, donör saha deformitesinin kolun altında gizli kaldığı bu yöntemin morbiditesi düşüktür, iki aşamalı olması sebebiyle de flep yaşayabilirliği yüksektir. Cankurtaran niteliğinde bir konvansiyonel onarım tercihi olarak aklımızda bulundurabiliriz.

Anahtar Sözcükler: Dirsek bölgesi onarımı, konvansiyonel flep, interpolasyon flebi

Tam Metin:

PDF

Referanslar


Bishop AT. Soft tissue loss about the elbow: Selecting optimal coverage. Hand Clin. 1994; 10: 531-42.

Sherman R. Soft tissue coverage for the elbow. Hand Clin. 1997; 13: 291-302.

Jensen M, Moran SL. Soft tissue coverage of the elbow: a reconstructive algorithm. Ortop Clin North Am. 2008; 39: 251-64.

Oksuz S, Ulkur E, Tuncer S, Sever C, Karagoz H. Elbow reconstruction with a pedicled thoracodorsal artery perforator flapafter excision of an upper-extremity giant hairy nevus. J Plast Reconstr Aesthet Surg. 2013; 66: 566-9.

Bunkis J, Ryu RK, Walton RL, Epstein LI, Vasconez LO. Fasciocutaneous flap coverage for periolecranon defects. Ann Plast Surg. 1985; 14(4): 361-70.

Hur GY, Song WJ, Lee JW, Lee HB, Jung SW, Koh JH, Seo DK, Choi JK, Jang YC.

Elbow reconstruction using island flap for burn patients. Arch Plast Surg. 2012; 39(6): 649-54.

Katsaros J, Tan E, Zoltie N. The use of the lateral arm flap in upper limb surgery. J Hand Surg Am. 1991; 16(4): 598-604.

Chang LD, Goldberg NH, Chang B, Spence R. Elbow defect coverage with a one-staged, tunneled latissimus dorsi transposition flap. Ann Plast Surg. 1994; 32(5): 496-502.
Online ISSN:2528-8644
Basılı ISSN:1300-6878 (önceki)

Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Dergisi (Turk J Plast Surg),
Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği'nin, Estetik Plastik Cerrahi Derneği'nin, Türkiye Interplast Derneği'nin ve Çene Yüz Cerrahları Derneği'nin yayın organıdır.