Kapak Görseli

Ekrin Porokarsinom: Nadir Görülen, Lokal ve Bölgesel Nüks Oranı Yüksek Olan Lezyonun Takip ve Tedavisinde Klinik Deneyimlerimiz

Hakan Kerem, Murat Yaman, Ulaş Bali, Mustafa Öksüz, Levent Yoleri

Özet


Giriş: Ekrin porokarsinom ekrin ter bezlerinin intraepitelyal kısmından kaynaklanan çok nadir bir deri tümörüdür. Prognozu kötü olan ve biyolojik davranış farklılıklar gösteren bu tümör sıklıkla nüks etme eğiliminde olup deri ve lenf bezlerine metastaz yapar. Kliniğimizde takip edilen farklı klinik ve histopatolojik özelliklere sahip beş olgu literatüre katkı sağlamak amacıyla sunulmaktadır.
Gereç ve Yöntem: 2009 ile 2013 yılları arasında kliniğimizde takip ve tedavi edilen 5 ekrin porokarsinom hastasının klinik ve patolojik kayıtlarından yaş, cinsiyet, tümör lokalizasyonu ve histopato¬lojik bulguları incelendi.
Bulgular: Hastaların tümü kadın ve yaş ortalamaları 77 olarak saptandı. Tümör lokalizasyonları, uyluk medialinde, üst dudakta, omuz bölgesinde, gluteal bölgede ve sol yanaktaydı. Tümör boyutları 3-16 cm arasında idi. İki hastada eş zamanlı olarak bölgesel lenf nodu metastazı saptanıp lenfatik diseksiyon uygulandı. Lokal nüks saptanan bir hasta iki yıllık takip sonrasında kaybedildi.
Sonuçlar: Ekrin porokarsinom seyrek görülen bir tümör olup olguların tanısı, izlemi, tedavi yöntemleri ve sonuçlarını değerlendiren çok sayıda seri yoktur. Hastalar lokal nüks ve bölgesel lenf nodu metastazı açısından yakın takip edilmelidir.

Anahtar Sözcükler: ecrin porokarsinom; rekürrens; lenf nodu metastazı

Tam Metin:

PDF

Referanslar


De Vita VT, Hellman S, Rosenberg SA. Cancer, Principles and Practice of Oncology. Lippincott-Raven, 1996: 1909-17.

Mehregan AH, Hashimolo K, Rahbari H. Eeerine adenocareinoma. A c1inieopathologie study of 35 patients. Areh Dermatol 1983; 119(2): 104-14.

Berke A, Grand-Kels JM. Eccrine sweat gland disorders. Part 1 neoplasms. Int J Dermatol 1994; 33: 79-84.

Perez CA, Brady LW. Principles and Practice of Radiation Oncology. Lippincott Comp, 1992: 479-96.

Mishima Y, Morioka S: Oncogenic diff erentiation of the intraepidermal eccrine sweat duct: Eccrine poroma, poroepithelioma and porocarcinoma. Dermatologica 1969, 138: 238-50.

Dewan P, Moir G, Cerio R, Harwood C: Aggressive eccrine porocarcinoma associated with haematological disorders: Report of two cases. Clin Exp Dermatol 2010, 35:207-9.

Brown CW Jr, Dy LC: Eccrine porocarcinoma. Dermatol Th er 2008, 21:433-8.

Blandamura S, Aitavilla G, Antorini C, Marchatti M, Piazza M. Porocarcinoma detected by fine needle aspiration of node metastasis. Acta Cytol 1997; 41: 1305-9.

Okada N, Ota J, Sato K, Kitano Y. Metastasizing eccrine sweat gland carcinoma. Arch Dermatol 1984; 120(6): 768-9.

Robson A, Greene J, Ansari N, Kim B, Seed PT, McKee PH, Calonje E: Eccrine porocarcinoma (malignant eccrine poroma): A clinicopathologic study of 69 cases. Am J Surg Pathol 2001, 25: 710-20.

Shiohara J, Koga H, Uhara H, Takata M, Saida T. Eccrine porocarcinoma: clinical and pathological studies of 12 cases. J Dermatol. 2007;181:516-22.

Poiares Baptista A, Tellechea O, Reis JP, Cunha MF, Figueiredo P. Eccrine porocarcinoma: A review of 24 cases. Ann Dermatol Venereol. 1993;120:107-15.

Maedo T, Mori H, et al. Malignant eccrine poroma with visceral metastases. Report of case with autopsy findings. J Cutan Pathol 1996; 23: 566-70.

Snow SN, Reizner GT. Eccrine porocarcinoma of the face. Am Acad Dermatol 1992; 27(2): 306-11.

Arslan E, Tatar C, Aksoy A, Tutuncu N. De novo malignant eccrine poroma of the nose: a review of the midface as a location. Plast Reconstr Surg 2004;113(7):2227-9.

Barzi AS, Ruggeri S, Recchia F, et al. Malignant metastatic eccrine poroma, Proposal for a new terapeutic protocol. Dermatol surg 1997; 23: 267-72.
Online ISSN:2528-8644
Basılı ISSN:1300-6878 (önceki)

Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Dergisi (Turk J Plast Surg),
Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği'nin, Estetik Plastik Cerrahi Derneği'nin, Türkiye Interplast Derneği'nin ve Çene Yüz Cerrahları Derneği'nin yayın organıdır.