Kapak Görseli

Hipotenar Hammer Sendromu: Olgu Sunumu

Süleyman Altınkaya, Orhan Tunalı, Güzin Yeşim Özgenel, Ramazan Kahveci

Özet


Giriş: Hipotenar Hammer Sendromu, elin travma ilişkili bir vasküler hastalığıdır.
Olgu: Kırk iki yaşında, fabrika işçisi erkek hasta kliniğimize dominant elinde ağrılı kitle şikayeti ile başvurdu. Yapılan fizik muayenesinde hipotenar bölgede pulsatil kitleye rastlandı. Sonrasında yapılan anjiyografide ulnar arter pseudoanevrizması gösterildi.
Sonuçlar: Cerrahi olarak ulnar arterin anevrizmatik dilatasyon gösteren bölgesi eksize edildi. Ulnar arter ven grefti ile rekonstrükte edildi.

Anahtar Sözcükler: Hipotenar Hammer Sendromu, Ulnar Arter Pseudoanevrizması

Tam Metin:

PDF

Referanslar


Al-Omran M. True ulnar artery aneurysm of the hand in an 18-month-old boy: a case report. J Vasc Surg 2007,45:841-3.

Isabelle M, Herve F, Primard E, Cailleux N, Levesque H. Long-term follow-up of Hypothenar Hammer Syndrome: A series of 47 patients. Medicine 2007,86:334-3.

Offer GJ, Sully L. Congenital Aneurysm of the ulnar artery in the palm. J. Hand Surgery(British&European Vol.) 1999; 24B:735-7.

Amjad I, Murphy T, Zahn E. Diagnosis and excision of an ulnar artery aneurysm in a two-year-old boy. Can. J Plast Surg 2010;18:e15-6.

Lifchez SD. Higgins JP. Long-term results of surgical treatment for Hypothenar Hammer Syndrome. Plast. Reconstr.Surg.2009,124:210-6.

Cooke RA. Hypothenar Hammer Syndrome: a discrete syndrome to be distinguished from hand-arm vibration syndrome. Occup Med 2003,53:320-4.

Cigna E, Spagnoli AM, Tarallo, De Santo L, Monacelli G, Scuderi N: Therapeutic management of Hypothenar Hammer Syndrome causing ulnar nevre entrapment. Plastic Surg Int 2010,12:1-5.
Online ISSN:2528-8644
Basılı ISSN:1300-6878 (önceki)

Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Dergisi (Turk J Plast Surg),
Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği'nin, Estetik Plastik Cerrahi Derneği'nin, Türkiye Interplast Derneği'nin ve Çene Yüz Cerrahları Derneği'nin yayın organıdır.