Estetik cerrahide beden imajı ve depresyon

Estetik Cerrahi Hastalarında Beden İmajı, İşlevsel Olmayan Tutumlar ve Depresyon

Gül Ünsal Barlas, Semra Karaca, Nevin Onan, Yüksel Can Öz, Aysel Gürkan, Işıl Işık, Fatma Sümeli

Özet


Günümüzde estetik cerrahiye başvuru giderek artmakta ve perioperatif süreç boyunca hastaların fiziksel sağlık durumlarının değerlendirilmesinin yanı sıra psikososyal açıdan ele alınmasının da önemli olduğu vurgulanmaktadır. Bu çalışmanın amacı, preoperatif dönem estetik cerrahi hastalarında beden imajı, işlevsel olmayan tutumlar ve depresyonun incelenmesidir. Çalışma kesitsel, tanımlayıcı ve ilişki arayıcı olarak 01 Temmuz -1 Eylül 2011 tarihleri arasında, iki özel hastanenin plastik cerrahi kliniğine başvuran ve elektif estetik cerrahi ameliyatı olmak üzere hastaneye kabul edilen ve araştırmaya katılmayı kabul eden 139 hasta ile gerçekleştirilmiştir. Veriler Bilgi Formu, Çok Yönlü Beden Self İlişkileri Ölçeği (ÇYBSİÖ), İşlevsel (Fonksiyonel) Olmayan Tutumlar Ölçeği (FOTÖ) ve Beck Depresyon Envanteri (BDE) ile toplanmıştır. Hastaların ÇYBSİÖ toplam puan ortalaması 205.31±25.42, FOTÖ toplam puan ortalaması 180.97±29.62 ve BDE puan ortalaması 7.28±6.9’dur. Hastaların ÇYBSİÖ ve alt boyutları ile işlevsel olmayan tutumlar ve BDE arasında değişik derecelerde anlamlı korelasyonlar belirlenmiştir. Preoperatif dönem estetik cerrahi hastalarında beden imajının işlevsel olmayan tutumlarla ve depresif belirtilerle ilişkili olduğu belirlenmiştir. Bu hastalarda cinsiyet ve yaş; beden algısının bazı boyutlarını etkilemektedir. Sonuçlar doğrultusunda; hastaların preoperatif dönemde psikososyal değerlendirmeleri yapılırken; beden algısının, işlevsel tutumlar ve depresif belirtilerin belirlenmesinin hem olası komplikasyonların önlenmesi hem de sonuçtan beklentilerin açıklaştırılması açısından anlamlı olduğu söylenebilir.
Anahtar Sözcükler: Estetik cerrahi, Beden algısı, İşlevsel olmayan tutumlar, Depresyon.

Tam Metin:

PDF

Referanslar


Slevec J, Tiggemann M. Attitudes toward cosmetic surgery in middle-aged women: body image, aging anxiety, and the media. Psychology of Women Quarterly. 2010; 34:65–74.

Swami V, Chamorro-Premuzic T, Bridges S, Furnham A. Acceptance of cosmetic surgery: Personality and individual difference predictors.Body Image. 2009;6:7–13.

Swami V, Hendrikse S. Attitudes to cosmetic surgery among ethnic minority groups in Britain: Cultural mistrust, adherence to traditional cultural values, and ethnic identity salience as protective factors. International Journal of Psychology 2013; 48(3):300-7.

Sarwer DB, Crerand C. Body image and cosmetic medical treatments. Body Image. 2004;1:99–111.

Hart W. Psychosomatic disturbances and cosmetic surgery. European Dermatology. 2010;5:77-80.

Potur Coşkuner D, Sabuncu N. İlk Gebelikte Beden İmajının Algılanma Durumunun İncelenmesi. Kongre Kitabı. 2. Uluslararası 9. Ulusal Hemşirelik Kongresi;7-11 Eylül 2003, Antalya, İstanbul Üniversitesi Basım ve Yayınevi; 2004.48793.

Doğan T. Sosyal görünüş kaygısı ölçeğinin (SGKÖ) Türkçe uyarlaması: geçerlik ve güvenirlik çalışması. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (H. U. Journal of Education). 2010;39:151-9.

Gökçakan Z, Gökçakan N. Depresyonda bilişsel terapi. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2005; 1(1):91-101.

Güner Küçükkaya P. Estetik cerrahide ameliyat öncesi psikososyal değerlendirmede hemşirenin rolü. Psikiyatri Hemşireliği Dergisi. 2011;2(2):94-9.

Borah G, Rankin M, Wey P. Psychological complications in 281 plastic surgery practices. Plast Reconstr Surg.1999;104:1241-6.

Rankin M, Borah G. National plastic surgical nursing survey. Plast Surg Nurs. 2006;26:178-83.

Sahin C, Yilmaz O, Bayram Y, Karagoz H, Sever C, Kulahci Y, Ates A. Patient selection in plastic surgery: recognizing body dysmorphic disorder. Arch Clin Exp Surg. 2013; 2(2): 109-15.

Doğan O, Doğan S. Çok Yönlü Beden-Self İlişkileri Ölçeği El Kitabı. Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Basımevi, Sivas 1992.

Savaşır I. Hisli Şahin N. Bilişsel-Davranışçı Terapilerde Değerlendirme: Sık Kullanılan Ölçekler. Türk Psikologlar Derneği Yayınları. Ankara, 1997.

Meningaud JP, Benadiba L, Servant JM, Herve C, Bertrand JC, Pelicier Y. Depression, anxietyandquality of life amongscheduledcosmeticsurgerypatients: multicentreprospectivestudy. Journal of Cranio-MaxillofacialSurgery. 2001;29:177-80.

Honigman RJ, Comm B, Phillips KA, Castle DJ. Review of psychosocial outcomes for patients seeking cosmetic surgery. Plast. Reconstr. Surg. 2004;113:29.

Menzel JE, Sperry SL, Small B, Thompson JK, Sarwer DB, Cash TF. Internalization of Appearance Ideals and Cosmetic Surgery Attitudes: A Test of the Tripartite Influence Model of Body Image. Sex Roles (2011) 65:469–477.

Eriksen SJ. To cut or not to cut: cosmetic surgery usage and women’s age-related experiences. INT’L. J. Aging and Human Development, 2012; 74(1) 1-24.

Erözkan A. Üniversite öğrencilerinin mükemmeliyetçilik eğilimleri ve depresyon düzeyleri. CJES Cypriot Journal of Educational Sciences. 2008;3(2):76-87.

Er F, Sönmez H. Üniversite öğrencilerinde mükemmeliyetçilik: Anadolu Üniversitesi örneği. AKÜ Fen Bilimleri Dergisi. 2009;1:11-5.

Uz Baş A, Siyez D.M Adaptation of the child and adolescent perfectionism scale to Turkish: the validity and reliability study. Elementary Education Online. 2010;9(3):898-909.

Ceylan Daş T. Stres ve depresyon. Psikiyatri Dünyası. 2000;4:12-7.

Özcan H, Subaşı B, Budak B, Çelik M, Gürel ŞC, Yıldız M. Ergenlik ve genç yetişkinlik dönemindeki kadınlarda benlik saygısı, sosyal görünüş kaygısı, depresyon ve anksiyete ilişkisi. Journal of Mood Disorders. 2013;3(3):107-13.

Aslan SH, Karaköse H, Soy M, Alparslan ZN. Romatoidartriti olan kadın hastalarda beden algısı, benlik saygısı, aleksitimi, depresyon ve kaygı. Düşünen Adam; 1996; 9 (4): 23-7.

Pınar R. Obezlerde depresyon, benlik saygısı ve beden imajı: karşılaştırmalı bir çalışma. C.Ü. Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi. 2002;6:30-41.

Tan M, Karabulutlu E. Sürekli ayaktan periton diyalizi (SAPD) uygulanan hastaların benlik saygısı ve beden imajını algılayışları. Atatürk Üniv. Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi.2004;7:67-73.
Online ISSN:2528-8644
Basılı ISSN:1300-6878 (önceki)

Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Dergisi (Turk J Plast Surg),
Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği'nin, Estetik Plastik Cerrahi Derneği'nin, Türkiye Interplast Derneği'nin ve Çene Yüz Cerrahları Derneği'nin yayın organıdır.