Kapak Görseli

Cerrahi Müdahale Edilen Evre III - IV Bası Ülserleri Olgularının Geriye Dönük Değerlendirilmesi

Koray Gürsoy, Melike Oruç, Kadri Özer, Fethiye Berna Göktaş, Adile Turan, Uğur Koçer

Özet


Giriş: Bası ülseri, özellikle yetersiz bakım alan spinal kord hasarlı ve yatağa bağımlı hastalarda ciddi morbidite ve mortaliteye neden olan genel bir halk sağlığı problemidir. Biz bu çalışmamızda, Evre III ve IV bası ülserli, cerrahi uyguladığımız hastalarımızı geriye dönük olarak inceledik. Çalışmamızdaki amaç, maliyeti ve morbiditesi yüksek, sık izlenen fakat önlenebilir bir patoloji olan bası ülserinde komplikasyonları ve maliyeti arttırabilecek önlenebilir etkenleri tartışma eşliğinde ortaya koyarak literatüre katkı sağlamaktır.

Gereç ve Yöntem: 2006-2013 yılları arasında ameliyat edilen 95 Evre III-IV bası ülserli 73 hasta geriye dönük olarak incelendi. Hastalar yaş, cinsiyet, bası ülserinin anatomik yerleşimi, etyolojik faktör, yapılan operasyon çeşidi, hastanede kalış süreleri, nüks olup olmadığı, komplikasyonlar, bası ülseri bölgesinden alınan yara kültürlerinde mikroorganizma üremesi yönünden incelendi.

Bulgular: Bası ülserinde vücutta en sık bölge sakrum idi ve hastaların %40’ında spinal kord yaralanması mevcuttu. Gönderilen kültür sonuçlarından en sık üreyen patojenler Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa ve Acinetobacter baumanii idi. Cerrahi yapılan hastaların %50’sinde komplikasyon görüldü. Takip süresi boyunca hastalarda %39 nüks saptandı. Pozitif kültür sonuçları ile komplikasyonlar arasında ve pozitif kültür sonuçları ile nüksler arasında istatistiksel anlamlılık bulunamadı.

Sonuçlar: Yüksek tekrarlama oranları, altta yatan etkenin devamlılığı, bası ülserlerinin bölgelerinin çeşitli patojen kaynaklarına yakın olması ve buna benzer birçok faktörün negatif etkide bulunması nedeni ile teknolojideki ve cerrahideki ilerlemelere rağmen bası ülseri bir problem olarak kalmaktadır.

Tam Metin:

PDF

Referanslar


Vanderwee K, Clark M, Dealey C, Gunningberg L, Defloor T. Pressure ulcer prevalence in Europe: a pilot study. J Eval Clin Pract. 2007;13(2):227-35.

Brem H, Maggi J, Nierman D, Rolnitzky L, Bell D, Rennert R, Golinko M, Yan A, Lyder C, Vladeck B. High cost of stage IV pressure ulcers. Am J Surg. 2010; 200(4):473-7.

European Pressure Ulcer Advisory Panel and National Pressure Ulcer Advisory Panel. Prevention and treatment of pressure ulcers: quick reference guide. Washington DC: National Pressure Ulcer Advisory Panel; 2009.

Ozer K, Colak O, Goktas FB, Sungur N, Kocer U: A rare location for a common problem: popliteal pressure ulcer. Int Wound J 2014 Apr 3. doi: 10.1111/iwj.12257.

Park-Lee E, Caffrey C: Pressure ulcers among nursing home residents: United States, 2004. NCHS data brief, no 14. Hyattsville, MD: National Center for Health Statistics. 2009.

Özgenel GY, Kahveci R, Akın S, Özbek S, Özcan M. Bası yaralarında tedavi prensiplerimiz ve sonuçlarımız. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi. 2002;28:27-32.

Bilkay U, Helvacı E, Tokat V, Özek C, Akın Y. Bası yarası olan hastalara uyguladığımız cerrahi tedavi yöntemleri ve sonuçları. Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Dergisi. 2006;12(2):143-9.

Yücel A. Bası Yaraları. Türk Yoğun Bakım Derneği Dergisi. 2008;6(2):73-82.

Öztürk A, Gürlek A, Arslan A, Fırat C, Fariz A. Bası yaralı vakalardaki on yıllık klinik deneyimlerimiz. İn””önü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi. 2006;13(4):243-8.

Demirel M, Demiralp CÖ, Yormuk E. 2000-2005 yılları arası bası yaraları: klinik deneyimler. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mecmuası. 2007;60(2):81-5.

Türkseven A, Özçelik D, Öztürk E, Karadağ G, Çakıt H, Ankaralı H. Bası yaralarında enfeksiyon ajanını belirlemede doku kültürünün kullanımı. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Dergisi. 2012;20(3):24-30.

Ulusoy MG, Kankaya Y, Uysal A, Koçer U, Karaaslan Ö, Sungur N. Lumbo-sakral ve iskiyal defektlerin onarımında deepitelize v-y ilerletme gluteal perforatör flebi. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Dergisi. 2006;14(3):153-8.
Online ISSN:2528-8644
Basılı ISSN:1300-6878 (önceki)

Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Dergisi (Turk J Plast Surg),
Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği'nin, Estetik Plastik Cerrahi Derneği'nin, Türkiye Interplast Derneği'nin ve Çene Yüz Cerrahları Derneği'nin yayın organıdır.