Kepçe Kulak Onarımında Kombine Tekniklerin Etkinliği

Cemal Alper Kemaloğlu, Fatih Kılıç, Fatih Doğan

Özet


ÖZET
Giriş: Kepçe kulak deformitesi kulağın en sık konjenital deformitesidir. Deformiteye neden olan sebepler arasında başlıca silik antihelix, konkal fazlalık ve kulak lobülünün prominensi sayılabilir. Kepçe kulak onarımında günümüze kadar 200 farklı teknik tarif edilmiştir. Bu makalede kepçe kulak onarımında en sık kullanılan üç tekniğin (Furnas dikişler, Mustarde dikişler ve konka eksizyonu) kombine edilmesinin nüksetmeyi önlemedeki etkinliği tartışılmıştır.
Gereç ve Yöntem: Kliniğimizde 2014-2015 yılları arasında ortalama yaşları 13.4 olan toplam18 kepçe kulak hastası opere edilmiştir. Bu hastaların preoperatif konka-mastoid açıları ve helix-mastoid arası mesafeleri ölçüldükten sonra, konka derinliği çok olan hastalarda her üç teknik (Mustarde sütürler, Furnas sütür ve konka eksizyonu), konkal derinliği çok olmayanlarda ise en az 2 cerrahi teknik (Mustarde sütürler, Furnas sütür) uygulanmıştır. Postoperatif 6. ayın sonunda bahsedilen açı ve mesafe ölçümleri tekrar yapılmış ve preoperatif değerler ile karşılaştırılmıştır.
Bulgular: Opere edilen tüm hastalarda amaçlanan estetik sonuçlara ulaşıldı. Ortalama takip süresi 10 ay (6-14 ay). Postoperatif konka-mastoid açı ve helix-mastoid arası mesafeler preoperatif değerlere karşılaştırıldığında istatistiksel olarak düşük bulundu. 1 hastada hematom ve 1 hasta da asimetri dışında komplikasyon görülmedi.
Sonuç: Kepçe kulak operasyonlarının en sık görülen geç dönem komplikasyonu asimetri ve nükstür. Kepçe kulak operasyonlarında kombine tekniklerin kullanımının nüksetmenin önlenmesinde ve ideal estetik sonuçların alınmasında etkili olduğu görülmektedir.
Anahtar sözcükler: kepçe kulak, kombine teknikler

Tam Metin:

PDF

Referanslar


KAYNAKLAR

Janis JE, Rohrich RJ, Gutowsky KA. Otoplasty (review). Plast Reconstr Surg 2005;115:60-72.

Adamson PA, Litner JA. Otoplasty technique (review). Facial Plast Surg Clin North Am 2006;14:79-87.

Bisaccia E, Lugo A, Johnson B, et al. The surgical correction of protuberant ears. Skin Therapy Lett 2005;10:7-9.

Yazici I, Fındıkçioğlu F, Ozmen S, et al. Posterior auricular muscle flap as an adjunct to otoplasty. Aesthetic Plast Surg 2009;33:527-532.

Calder JC, Nassan A. Morbidity of otoplasty: a review of 562 consecutive cases. Br J Plast Surg 1994;47:170-174.

Harlock N, Misra A, Gault DT. The postauricular fascial flap as an adjunct to mustarde and furnas type otoplasty. Plast Reconstr Surg 2001;108:1487-1490; discussion 1491.

Hassanpour SE, Moosavizadeh SM. Posterior scorring of the scapha as a refinement in aesthetic otoplasty. J Plast Recontr Aesthet Surg 2010;63:78-86.

Ely ET. An operation for prominence of the auricles. Arch Otol 1881;10:97-99.

Zaoli G. Aesthetic plastic surgery, Vol. 2, St. Louis, MO: Mosby;1988:165.

Caouette L, Guay N, Bortoluzzi P, et al. Otoplasty: anterior scoring technique and results in 500 cases. Plast Reconstr Surg 2000;105:504-515.

Mustarde JC. Correction of prominent ears using simple mattress sutures. Br J Plast Surg 1963;16:170-178.

Furnas DW. Correction of prominent ears by concha-mastoid sutures. Plast Reconstr Surg 1968;42:189-193.

Stenstrom SJ. A “natural” technique for correction of congenitally prominent ears. Plast Recontr Surg 1963;32:509-518.

Brenda E, Maques A, Pereira M, et al. Otoplasty and its origins for the correction of prominent ears. J Craniomax-Fac Surg 1995;23:99-104.

Weinzweig N, Chen L, Sullıvan WG. Histomorphology of neochondrogenesis after anthelical fold creation: a comparison of three otoplasty technıques in the rabbit. Ann Plast Surg 1994;33:371-376.

Baker DC, Converse JM. Correction of Protruding ears: 20- years’ restropective. Aesthetic Plast Surg 1979;3:29-39.

Pilz S, Hintringer T, Bauer M. Otoplasty using a spherical metal head dermabrader to form a retroauricular furrow: five years results. Aesthetic Plast. Surg 1995;19:83-91.

Jinguang Z, Leren H, Hongxing Z. Experience of correction of prominent ears. J Craniofac Surg 2010;21:1578-1580.

Bilkay U, Tiftikcioglu YO, Kapi E, Ozek C. Y-to-V setback for prominent lobule correction in otoplasty. Ann Plast Surg 2011;66:623-626.
Online ISSN:2528-8644
Basılı ISSN:1300-6878 (önceki)

Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Dergisi (Turk J Plast Surg),
Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği'nin, Estetik Plastik Cerrahi Derneği'nin, Türkiye Interplast Derneği'nin ve Çene Yüz Cerrahları Derneği'nin yayın organıdır.