Hipospadias İle Birlikte Bulunan Doğumsal Anomaliler: 630 Olgunun Retrospektif Analizi

Nezail Demirciler, Osman Latifoğlu, Orhan Babuçcu, Reha Yavuzer, Kenan Atabay

Özet


Hipospadias ile birlikte geniş bir spektumda görülebilen ek anomalilerin ülkemizdeki sıklıkların tesbiti için, 1983-1994 yılları arasında görülen 630 hipospadias olgusunun ilk müracaatlarındaki lokal ve sistemik fizik muayene bulguları esas alınarak retrospektif analizleri yapılmış ve 56 olguda (%8.9) ek anomali tesbit edilmiştir. Bunların 19'u ürogenital sistemi, 10'u ekstremiteleri, 9'u kraniofasial bölgeyi, 9'u karın ön duvarını, 6'sı kardiotorasik sistemi ve 2'si diğer sistemleri ilgilendirmektedir. Distal penil olgularda %8.6, orta hipospadiaslarda %8.!, proksimal olgularda %9.8, penoskrotal olgularda %32, skrotal olgularda %37.5 ve perineal olgularda %50 ek anomali görülmüştür. Kordi varlığınd ek anomali sıklığı %17.7, yokluğunda ise %4.1'dir. Veriler değerlendirildiğinde, toplumumuzda hipospadias beraberinde anomali görülme sıklığının literatürbilgileri ile kısmen uyumlu olduğu görülmüştür. Bu çalışmad hemen her sistemde ek anomali görülebildiği, anomalilerin hipospadias ile birlikte görülme sıklıklarının literatürde verilen izole görülme değerlerine göre 1-15 kat fazla olduğu ve hipospadias anomalisinin ağırlığı ile yandaş anomali bulunma şansının arttığı anlaşılmıştır.

Tam Metin:

PDF


Online ISSN:2528-8644
Basılı ISSN:1300-6878 (önceki)

Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Dergisi (Turk J Plast Surg),
Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği'nin, Estetik Plastik Cerrahi Derneği'nin, Türkiye Interplast Derneği'nin ve Çene Yüz Cerrahları Derneği'nin yayın organıdır.