İnterpozisyonel Ven Grefti İle Ayaktan Ele Parmak Transferi

Selçuk Işık, Mustafa Şengezer, Mehmet Sezgin, Naki Selmanpakoğlu

Özet


Ayaktan ele parmak nakli, elin özellikle 1. parmağının rekonstrüksiyonunda elde edilen başarılı sonuçlar ve mikrocerrahi tecrübe ve teknik gelişmeler nedeniyle giderek artan oranda kabul görmektedir. Genellikle nakledilen parmağın dorsal kan akımı vasküler pedikül olarak kullanılmaktadır ve bu damarsal ypının gösterilmesi için yapılan çalışmalarda değişik vasküler anatomik sınıflandırmalar yapılmıştır. Bu yazıda sol elinde bomba patlaması sonucu 1. parmakta proksimal falanks tabanından, 2. parmakta metakarpofalangeal (MP) eklemden amputasyon oluşan bir olgumuza uyguladığımız ayaktan ele parmak transferi sunuldu. Preoperatif alt ekstremite anjiografisinde periferik rezitans nedeniyle 1. dorsal metatarsal rter gösterilemedi, ancak renkli Doppler ile varlığı teyit edildi. Operasyonda bulunan ince dorsal arter vasküler pedikül olarak yeterli değildi. Vasküler pedikül olarak plantar dijital arterler ve bir dorsal ven hazırlandı. Olgunun yaralanmasının şekli nedeniyle gereken uzun arteriyel vasküler pedikül Y şeklinde 8 cm'lik interpozisyonel ven grefti ile sağlandı. Ven greftinin proksimal iki ucu plantar dijital arterler ve bir dorsal ven hazırlandı. Olgunun yaralanmasının şekli nedeniyle gereken uzun arteriyel vasküler pedikül Y şeklinde 8 cm'lik interpozisyonel ven grefti ile sağlandı. Ven greftinin proksimal iki ucu plantar dijital arterlere uç uca anastomozları yapıldıktan sonra distal ucu radial artere uç uca anastomoz yapıldı. Y şeklinde ven grefti uygulaması ile yüksek kan akımı sağlandı ve postoperatif devrede laser Dopplerin perkutan probu ile nakledilen ayak ikinci parmak pulpasından yapılan takipte parmak kan akımı ortalama 20 ml/ min /100 g seviyesinde bulundu. Postoperatif devrede herhangi bir problemle karşılaşılmadı. Ayaktan ele parmak transferi ile rekonstrüksiyonda detaylı preoperatif hazırlık ve planlama ile birlikte operasyonda retrograd disseksiyonla damarsal anatominin tipinin öncelikle ortaya konulmasını ve eğer gerekirse Y şeklinde interpozisyonel ven grefti ile pedikül uzunluğunun sağlanmasını öneriyoruz.

Tam Metin:

PDF


Online ISSN:2528-8644
Basılı ISSN:1300-6878 (önceki)

Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Dergisi (Turk J Plast Surg),
Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği'nin, Estetik Plastik Cerrahi Derneği'nin, Türkiye Interplast Derneği'nin ve Çene Yüz Cerrahları Derneği'nin yayın organıdır.