Kemik defektlerinin onarımında otojen kemik grefti, demineralize kemik matriksi (DKM), ß trikalsiyum fosfat (ß TKF) ve DKM + ß TKF kombinasyonu kullanımının kıyaslanması

Melike Oruç, Yüksel Kankaya, Koray Gürsoy, Kaya Yıldız, Uğur Koçer, Duygu Kankaya, Gökhan Koca, Selma Uysal, Aytül Kılınç

Özet


Giriş
Kemik defektleri iskelet sistemi rekonstrüktif cerrahisinin önemli problemlerinden biridir. Her ne kadar birçok kemik yerine geçen materyal klinik kullanıma girmişse de ideal materyal konusunda bir fikir birliği yoktur. Bu çalışmada, değişik kemik eşdeğerlerinin osteojenik kapasitelerinin otojen kemik greftleri ile karşılaştırılarak araştırılması amaçlandı.
Gereç ve Yöntem
Deneysel çalışma için 5 gruba bölünmüş 30 Yeni Zelanda tavşanı kullanıldı. Her iki paryetal kemik üzerinde 1 cm. çaplı dairesel tam kat kemik defektleri oluşturuldu. Defektlerin kapamasında, birinci grupta herhangi bir materyal kullanılmazken ikinci grupta otojen kemik grefti, üçüncü grupta insan kaynaklı demineralize kemik matriksi (DKM), dördüncü grupta ß trikalsiyum fosfat (ß TKF), beşinci grupta DKM ve ß TKF karışımı kullanıldı. Materyallerin osteojenik kapasiteleri histopatoloji, sintigrafi, tomografi ve biyokimyasal tetkikler kullanılarak değerlendirildi.
Bulgular
1 cm. çaplı defektlerin spontan olarak iyileşmediği gözlendi. Her ne kadar otojen kemik greftleri daha sağlam bir kemik yapısı sağlamaktaysa da DKM ve ß TKF’nin de hem tek tek hem de kombine kullanımda otojen kemik greftlerine benzer bir yeni kemik oluşturma kapasitesinin olduğu tespit edildi. Birinci grup ve diğer gruplar arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlıyken diğer gruplar arasındaki farklar istatistiksel olarak anlamlı bulunmadı.
Sonuçlar
Sonuç olarak DKM ve ß TKF özellikle erken dönemde yapısal destek gerektirmeyen bölgelerdeki kemik defektlerinin onarımında otojen kemik greftine uygun alternatifler olarak görülmektedir.
Anahtar Kelimeler: Kemik defekti, kemik matriksi, kemik eşdeğerleri

Tam Metin:

PDF


Online ISSN:2528-8644
Basılı ISSN:1300-6878 (önceki)

Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Dergisi (Turk J Plast Surg),
Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği'nin, Estetik Plastik Cerrahi Derneği'nin, Türkiye Interplast Derneği'nin ve Çene Yüz Cerrahları Derneği'nin yayın organıdır.