ALT EKSTREMİTEDE KLASİK KAPOSİ SARKOMU CERRAHİ TEDAVİSİ

Adem Topkara, Adem Özkan, Ramazan Hakan Özcan, Mustafa Öksüz, Neşe Çallı Demirkan

Özet


Giriş: Klasik Kaposi sarkomu genellikle ileri yaşlı erkeklerde, alt ekstremitelerde görülen, yavaş seyirli, anjiyoproliferatif bir tümördür. Deri lezyonları evresine göre makülonodüler yada vejetatif ülsere kitleler şeklindedir. Nadiren viseral organ ya da lenf nodu tutulumu olabilir. Lokal hastalığın tedavisinde gold standart yoktur. Cerrahi eksizyon, radyoterapi, kemoterapi, kriyoterapi kullanılabilmektedir. Bu retrospektif çalışmada ayak ve ayak bileği çevresinde deri lezyonları olan stage I ve II klasik Kaposi sarkomu lezyonlarının cerrahi eksizyonu ve deri grefti ile onarımının uzun dönemde sonuçları değerlendirilmiştir.
Gereç ve Yöntem: Çalışmaya 11 hasta dahil edildi. Hastaların yaşı, cinsiyeti, lezyonun yeri, yapılan cerrahi tedavi, takip süresi ve nüks durumu retrospektif olarak hasta dosyaları incelenerek değerledirildi. Cerrahi tedavide lezyon 0,5 cm güvenlik deri sınırı ile birlikte eksize edildi. Oluşan defekt tüm hastalarda kasıktan alınan tam kalınlıkta deri grefti ile onarıldı.
Bulgular: Çalışmaya alınan 11 hastanın 8’i erkek 3’ü kadın idi. Hastaların ortalama yaşı 69 (84-54) idi. Hiçbir hastada ameliyat sonrası yara yeri ya da deri grefti donör alanı komplikasyonu yaşanmadı. Tüm hastalarda tam kür sağlandı. Ortalama takip süresi 1.8 (1-3) yıldı. Takip sürelerinin sonunda hiçbir hastada nüks görülmedi.
Sonuç: Alt ekstremite klasik Kaposi sarkomu, deri lezyonlarının tedavisinde cerrahi eksizyon ile nüks riski olmaksızın tam kür sağlanabilir. Eksizyon sonrası primer kapatılamayan deri defektlerinin onarımında tam kat deri grefti kullanılması basit ve güvenilir bir yöntemdir.

Anahtar kelimeler: Kaposi sarkomu, cerrahi eksizyon, deri grefti, alt extremite.

Tam Metin:

PDF

Referanslar


Kaposi M. Idiopathisches multiples Pigmentsarkom der Haut. Arch Dermatol Syph. 1872;4:265–72.

Safai B, Good RA. Kaposi’s sarcoma: a review and recent developments. CA Cancer J Clin. 1981;31:2–12.

Chang Y, Cesarman E, Pessin MS, Lee F, Culpepper J, Knowles DM, et al. Identification of herpesvirus-like DNA sequences in AIDS-associated Kaposi sarcoma. Science. 1994;266:1865–9

Schwartz RA, Micali G, Nasca MR, Scuderi L. Kaposi sarcoma: a continuing conundrum. J Am Acad Dermatol. 2008;59:179–206.

Di Giovanna JJ, Safai B. Kaposi’s sarkoma: A retrospective study of 90 cases with particular emphasis on familial occurence,ethnic background, and prevelance of other diseases. Am J Med 1981;71:779-82.

Goedert JJ, Vitale F, Lauria C, Serraino D, Tamburini M, Montella M, et al. Risk factors for classical Kaposi’s sarcoma. J Natl Cancer Inst 2002;94:1712–8.

Tappero JW, Conant MA, Wolfe SF, Berger TG. Kaposi’s sarcoma: epidemiology, pathogenesis, histology, clinical spectrum, staging criteria and therapy. J Am Acad Dermatol 1993;28:371–95

Di Lorenzo G, Konstantinopoulos PA, Pantanowitz L, Di Trolio R, De Placido S, Dezube BJ. Management of AIDS-related Kaposi’s sarcoma. Lancet Oncol 2007;8:167–76.

Brambilla L, Boneschi V, Taglioni M, Ferrucci S. Staging of classic Kaposi’s sarcoma: a useful tool for therapeutic choices. Eur J Dermatol 2003;13:83–6.

Hengge UR, Ruzicka T, Tyring SK, Stuschke M, Roggendorf M, Schwartz RA, et al. Update on Kaposi’s sarcoma and other HHV8 associated diseases. Part 1: Epidemiology, envorimental predispositions, clinical manifestations, and therapy. Lancet Infect Dis 2002;2:281-92.

Becker G, Bottke D. Radiotherapy in the management of Kaposi’s sarkoma. Onkologie 2006;29:329-33.

Tourlaki A, Bellinvia M, Brambilla L. Recommended surgery of Kaposi’s sarcoma nodules. J Dermatolog Treat 2015; 26(4): 354–6

Thorne CH. Techniques and principles in plastic surgery. In: Thorne CH (ed). Grabb & Smith’s Plastic Surgery 6th ed. Philadelphia, USA: Lippincott Williams & Wilkins, 2007:03-

Di Monta G, Caracò C, Benedetto L, La Padula S, Marone U, Tornesello ML, et al. Electrochemotherapy as "new standard of care" treatment for cutaneous Kaposi's sarcoma. Eur J Surg Oncol 2014;40(1):61-6.

Brambilla L, Bellinvia M, Tourlaki A, Scoppio B, Gaiani F, Boneschi V. Intralesional vincristine as first-line therapy for nodular lesions in classic Kaposi sarcoma: a prospective study in 151 patients. Br J Dermatol 2010;162(4):854-9.

Brambilla L, Miedico A, Ferrucci S, Romanelli A, Brambati M, Vinci M et al. Combination of vinblastine and bleomycin as first line therapy in advanced classic Kaposi’s sarcoma. J Eur Acad Dermatol Venereol 2006;20:1090-4.

Kreuter A, Rasokat H, Klouche M, Esser S, Bader A, Gambichler T, et al. Liposomal pegylated doxorubicin versus low-dose recombinant interferon alfa-2a in the treatment of advanced classic Kaposi’s sarcoma; retrospective analysis of three German centers. Cancer Invest 2005;23:653-9.

Goiriz R, Ríos-Buceta L, De Arriba AG, Aragüés M, García-Diez A. Treatment of classic Kaposi’s sarcoma with topical imiquimod. Dermatol Surg 2009;35:147-9

Rongioletti F, Zaccaria E, Viglizzo G. Failure of topical 0.1% alitretinoin gel for classic Kaposi sarcoma: first European experience. Br J Dermatol 2006; 155:856-7
Online ISSN:2528-8644
Basılı ISSN:1300-6878 (önceki)

Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Dergisi (Turk J Plast Surg),
Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği'nin, Estetik Plastik Cerrahi Derneği'nin, Türkiye Interplast Derneği'nin ve Çene Yüz Cerrahları Derneği'nin yayın organıdır.