ESTETİK AMAÇLI TIBBİ MÜDAHALELERDE HEKİMİN HUKUKİ SORUMLULUKLARI VE ESER SÖZLEŞMESİ

Atilla Arıncı, Sevgi Usta

Özet


Güzelliğin en belirgin tanımı, 18. yüzyıl Fransız Edebiyatçısı Stendhal tarafından "mutluluk vaadi" olarak yapılmıştır. Bu anlayış çağlar boyu değişmemiş ve modern insan daha da etkin biçimde, ‘fiziksel olarak güzel ve kusursuz’ olmayı güç ve mutluluğun kaynağı olarak görülmüştür.

Dünya Sağlık Örgütü'nün tanımına göre sağlık; sadece hastalık ve hastalığın olmaması değil fiziksel, ruhsal ve toplumsal (sosyal) yönden de tam bir iyilik halidir. Sağlığın sözlük tanımı; bireyin fiziksel, duygusal, zihinsel ve toplumsal açıdan çevreyle uyum içinde işlev görebilme yeteneğidir. Tanımda sağlığın fiziksel olmasının yanı sıra ruhsal ve toplumsal boyutu da dikkate alınmıştır. Dolayısıyla estetik amaçlı tıbbi müdahale her ne kadar tedavi amacı taşımasa da bireyin temel insan haklarından biri olan kişinin ruhsal iyiliğini de kapsayan sağlık hakkının gerçekleştirilme araçlarından birisidir.

Tıbbi müdahale türleri müdahalenin özelliğine göre ayrılmıştır. Tıbbi müdahaleler genel olarak teşhis ve tedavi amacıyla yapılan müdahaleler olarak ortaya çıkmışken tıp bilimindeki gelişim ve değişimler yeni müdahale türlerini ortaya çıkarmıştır. Tarihsel olarak estetik amaçlı tıbbi müdahale; plastik ve rekonstrüktif cerrahi müdahalelerin bir alt dalı olarak ortaya çıkmış ve gelişmiştir. Bu çeşit tıbbi müdahaleler eski çağlardan beri uygulanmakta olmasına karşın, özellikle birinci ve ikinci dünya savaşlarında yaralananların vücut bozukluklarını düzeltmek, doku ve organ kayıplarını onarmak için yapılan ameliyatlar sayesinde büyük bir gelişim göstermiştir. Bu şekilde başlayan çalışmalar estetik cerrah sayısının artmasına ve teknolojideki gelişmelere bağlı olarak da ameliyatların çok daha ucuza yapılabilmesi nedeniyle estetik ameliyatların yaygınlaşmasına sebep olmuştur.

Tam Metin:

PDF

Referanslar


KAYNAKLAR

Ana Britannica Genel Kültür Ansiklopedisi; Cilt 18, İstanbul 1987.

Arı, Elçin; “Estetik Cerrah'ın Hukuki Sorumluluğu”, İzmir Barosu Dergisi, İzmir, 2002/1

Aşçıoğlu, Çetin; Doktorların Hukuki ve Cezai Sorumluluğu, Ankara 1982.

Aşçıoğlu, Çetin; Tıbbi Yardım ve El Atmadan Doğan Sorumluluklar, Ankara, 1993.

Ayan, Mehmet; Tıbbi Müdahalelerden Doğan Hukuki Sorumluluk, Ankara 1991.

Bayraktar, Köksal; Hekimin Tedavi Nedeniyle Cezaî Sorumluluğu, İstanbul 1972.

Belgesay, Mustafa Reşit: Tıbbî Mesuliyet, İstanbul 1953.

Bozkurt, Enver; “İnsan Hakkı Olarak Sağlık Hakkı”, Sağlık Hukuku Kurultayı, Kasım 2007, Ankara Barosu Yayınları, Ankara 2008.

Bulat, Murat (Serbest Avukat, Antalya Barosu), Gökcan, Hasan Tahsin (Anayasa Mahkemesi Üyesi); 38.Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kurultayı, Plastik Cerrahide Hukuki Sorumluluklar Paneli, 27-30 Ekim 2016 Antalya.

Bulut, Nihat; Sanayi Devriminden Küreselleşmeye Sosyal Haklar, XII Levha Yayıncılık, İstanbul 2009.

Çilingiroğlu, Cüneyt; Tıbbi Müdahaleye Rıza, İstanbul, 1993.

Er, Ünal; Sağlık Hukuku, Savaş Yayınları, Ankara 2008.

Erman, Barış; Ceza Hukukunda Tıbbi Müdahalelerin Hukuka Uygunluğu, Ankara, 2003.

Fidan, Nurten; “Hekimin Tıbbi Müdahaleleri Nedeniyle Sorumluluğu”, Türkiye Adalet Akademisi Dergisi, C. 1, Yıl 1, S. 3 (20 Ekim 2010).

Akipek, Jale, Akıntürk, Turgut, Ateş Karaman Derya; Türk Medeni Hukuku, Başlangıç

Hükümleri, Kişiler Hukuku, 9. Bası, 1. Cilt, Beta Yayınevi, İstanbul, 2012.

Gözler, Kemal; Türk Anayasası Hukuku Dersleri, Ekinci Basım Yayın, İstanbul 2012.

Hakeri, Hakan; Tıp Hukuku, Seçkin Yayıncılık, 10. Baskı, Ankara, 2016.

Kaya, Mine; Hekimin Hastayı Aydınlatma Yükümlülüğünden Kaynaklanan Tazminat Sorumluluğu, Türk Barolar Birliği Dergisi, Sayı: 100, Ankara 2012.

Kıcalıoğlu, Mustafa; Doktorların ve Hastanelerin Tıbbi Müdahaleden kaynaklanan Hukuki Sorumluluğu, Adalet Yayınevi, Ankara, 2011.

Ozanoğlu, Hasan Seçkin; “Hekimlerin Hastalarını Aydınlatma Yükümlülüğü”, AÜHFD 2003/3.

Özay, Merter; Estetik Amaçlı Tıbbi Müdahalelerde Hekimin Hukuki Sorumluluğu, Ankara 2006.

Özen, Çağlar; Türk Hukukunda Plastik Cerrah ile Hasta Arasındaki Hukuki İlişkinin Niteliği, Ankara Barosu, II: Sağlık Hukuku Kurultayı, Ankara, 7-8 Kasım 2008.

Özpınar, Berna, Tıbbi Müdahalede Kötü Uygulamadan Doğan Hukuki Sorumluluğun Sebepleri ve Sonuçları, Ankara Barosu Dergisi, Yıl:66, Sayı:3, Ankara 2006.

Özsunay, Ergun; Gerçek Kişilerin Hukuki Durumu, İstanbul 1979.

Petek, Hasan; “Güzelleştirme Amaçlı Estetik Ameliyatlardan Kaynaklanan Hukuki Sorumluluk”, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi Cilt: 8, Sayı: 1, İzmir 2006.

Sarıal, M. Enis; Sağlararası Organ Nakillerinden Doğan Hukuksal İlişkiler, İstanbul 1986.

Somunoğlu, Sinem; “Kavramsal Açıdan Sağlık”, Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi, Yıl:1999, C:4, S.1, Ankara.

Şenocak, Zarife; “Küçüğün Tıbbî Müdahaleye Rızası”, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 2001/4.

Tandoğan, Haluk; Türk Mesuliyet Hukuku, Akit Dışı ve Akdi Mesuliyet, Vedat Yayıncılık, İstanbul, 2010.

Ünver, Yener; Tıbbi Uygulama Hataları, Komplikasyon ve Sağlık Meslek Mensuplarının Sorumluluğu, Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yayınları, İstanbul 2008.

Yavuz, Cevdet, Acar, Faruk, Özen, Burak; Türk Borçlar Hukuku Özel Hükümler, 9. Baskı, Beta Yayınevi, İstanbul 2014.

Yılmaz, Battal; Hekimin Hukuki Sorumluluğu, Adalet Yayınevi Ankara 2010.

Yavuz, İpekyüz; Türk Hukukunda Hekimlik Sözleşmesi, İstanbul 2006.

Yenerer- Çakmut, Özlem, Tıbbî Müdahaleye Rızanın Ceza Hukuku Açısından İncelenmesi, İstanbul 2003.

Zevkliler, Aydın; Tedavi Amaçlı Tıbbi Müdahalelerde Kişilik Hakkına Saldırının Sonuçları, DÜHFD 1983/1.

Zevkliler, Aydın, Acabey, Beşir, Gökyayla Emre; Medenî Hukuk, Giriş, Başlangıç Hükümleri Kişiler Hukuku, Aile Hukuku, 6.Baskı, Ankara 1999.

Zeytin, Zafer; “Vekalet ve Eser Sözleşmeleri, Estetik Amaçlı Tıbbi Müdahaleleri Konu Edinen Sözleşme İlişkilerinin Nitelendirilmesi”, Tıp Hukuku Dergisi Cilt:3, Sayı:6, Legal Yayıncılık, İstanbul 2014.
Online ISSN:2528-8644
Basılı ISSN:1300-6878 (önceki)

Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Dergisi (Turk J Plast Surg),
Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği'nin, Estetik Plastik Cerrahi Derneği'nin, Türkiye Interplast Derneği'nin ve Çene Yüz Cerrahları Derneği'nin yayın organıdır.