DUDAK ONARIMI İLE EŞ ZAMANLI GERÇEKLEŞTİRİLEN DUDAK YARIĞI BURNU DÜZELTİLMESİNDE İNTERDOMAL DİKİŞ İLE KRESENTERİK CİLT EKSİZYONUNUN ERKEN VE GEÇ DÖNEM ETKİLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

Mert Çalış, Zeynep Öz, Figen Özgür

Özet


Amaç: Bu çalışmada dudak onarımı ile eş seanslı olarak CLN deformitesinin giderilmesi amacıyla interdomal dikiş yerleştirilen hastalar ile yarık tarafına kresenterik cilt eksizyonu gerçekleştirilen hastaların takiplerinde elde edilen postoperatif düzeltme oranlarının karşılaştırılması amaçlanmıştır.
Gereç ve Yöntemler: Modifiye Millard rotasyon ilerletme tekniği ile dudak onarımı gerçekleştirilen ve eş zamanlı olarak ya burun şekillendirici interdomal dikiş, ya da kresenterik cilt eksizyonu gerçekleştirilen 83 tek taraflı yarık dudak hastası çalışmaya dahil edildi. Hastaların değerlendirilmesi standart olarak çekilen preoperatif, postoperatif erken ve geç dönemde rutin olarak çekilen kaudal nazal fotoğraflar ile gerçekleştirilmiştir. Burun tabanı ile nostril en projekte noktaları arasında yükseklikler ölçülmüş ve yarık olan tarafta elde edilen yükseklik, yarık olmayan taraftaki yüksekliğe oranlanmıştır.
Bulgular: Erken postoperatif dönemde en yüksek oran kresenterik cilt eksizyonu gerçekleştirilen grupta elde edilmiştir (1.07±0.29). İnterdomal dikiş yerleştirilen grupta elde edilen oran 0.87±0.22 olarak hesaplanmıştır. Erken postoperatif dönemde en düşük oran standart dudak onarım yaklaşımı dışında herhangi bir işlem gerçekleştirilmeyen grupta hesaplanmıştır (0.71±0.16). En yüksek oranda rekürrens kresenterik cilt eksizyonu gerçekleştirilen hastalarda gözlenmiştir (0.39±0.16). Rekürrens karşılaştırıldığında cilt eksizyonu ile gözlenen rekürrens oranı anlamlı olarak interdomal dikiş ile elde edilen rekürrens oranına göre fazla bulunmuştur (p=0.005).
Sonuç: Yarık dudak onarımına eş zamanlı primer rinoplasti yaklaşımı uzun vadede CLN deformitesinin düzeltilmesi amacıyla gerekli gözükmektedir. Kresenterik cilt eksizyonu veya interdomal dikiş bu amaçla erken dönemde sağlam tarafla simetriyi ve etkili sonuçlar elde edilmesini sağlasa da geç dönemde rekürrens ihtimali akılda tutulmalıdır. Bu iki teknikten biri tercih edilecek olursa sağlam taraf nostril yüksekliği de dikkate alınarak fazla düzeltme gerçekleştirmek (overcorrection) göz önünde bulundurulabilir.

Tam Metin:

PDF

Referanslar


Yeow, V. K., Lee, S. T., Lambrecht, T. J., et al. International Task Force on Volunteer Cleft Missions. J Craniofac Surg 2002;13:18-25.

Saxen, I., Lahti, A. Cleft lip and palate in Finland: incidence, secular, seasonal, and geographical variations. Teratology 1974;9:217-223.

Kim, S., Kim, W. J., Oh, C., Kim, J. C. Cleft lip and palate incidence among the live births in the Republic of Korea. J Korean Med Sci 2002;17:49-52.

McComb, H. Primary correction of unilateral cleft lip nasal deformity: a 10-year review. Plast Reconstr Surg 1985;75:791-799.

Salyer, K. E. Primary correction of the unilateral cleft lip nose: a 15-year experience. Plast Reconstr Surg 1986;77:558-568.

Anderl, H., Hussl, H., Ninkovic, M. Primary simultaneous lip and nose repair in the unilateral cleft lip and palate. Plast Reconstr Surg 2008;121:959-970.

Lonic, D., Morris, D. E., Lo, L. J. Primary Overcorrection of the Unilateral Cleft Nasal Deformity: Quantifying the Results. Ann Plast Surg 2016;77 Suppl 1:S25-29.

Lu, T. C., Lam, W. L., Chang, C. S., Kuo-Ting Chen, P. Primary correction of nasal deformity in unilateral incomplete cleft lip: a comparative study between three techniques. J Plast Reconstr Aesthet Surg 2012;65:456-463.

Numa, W., Eberlin, K., Hamdan, U. S. Alar base flap and suspending suture: a strategy to restore symmetry to the nasal alar contour in primary cleft-lip rhinoplasty. Laryngoscope 2006;116:2171-2177.

Byrd, H. S., Salomon, J. Primary correction of the unilateral cleft nasal deformity. Plast Reconstr Surg 2000;106:1276-1286.

Wantia, N., Rettinger, G. The current understanding of cleft lip malformations. Facial plastic surgery : FPS 2002;18:147-153.

Spira, M., Hardy, S. B., Gerow, F. J. Correction of nasal deformities accompanying unilateral cleft lip. Cleft Palate J 1970;7:112-123.

Lo, L. J. Primary correction of the unilateral cleft lip nasal deformity: achieving the excellence. Chang Gung Med J 2006;29:262-267.

Baskaran, M., Packiaraj, I., Arularasan, S. G., Divakar, T. K. Cleft rhinoplasty. J Pharm Bioallied Sci 2015;7:S691-694.

Fisher, D. M., Lo, L. J., Chen, Y. R., Noordhoff, M. S. Three-dimensional computed tomographic analysis of the primary nasal deformity in 3-month-old infants with complete unilateral cleft lip and palate. Plast Reconstr Surg 1999;103:1826-1834.

Millard, D. R., Jr. Earlier correction of the unilateral cleft lip nose. Plast Reconstr Surg 1982;70:64-73.

LaRossa, D., Donath, G. Primary nasoplasty in unilateral and bilateral cleft nasal deformity. Clin Plast Surg 1993;20:781-791.

Gosla-Reddy, S., Nagy, K., Mommaerts, M. Y., et al. Primary septoplasty in the repair of unilateral complete cleft lip and palate. Plast Reconstr Surg 2011;127:761-767.
Online ISSN:2528-8644
Basılı ISSN:1300-6878 (önceki)

Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Dergisi (Turk J Plast Surg),
Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği'nin, Estetik Plastik Cerrahi Derneği'nin, Türkiye Interplast Derneği'nin ve Çene Yüz Cerrahları Derneği'nin yayın organıdır.