NAZAL HAVA YOLU OBSTRÜKSİYONLU HASTALARDA YAPILAN ENDOSKOPİK SEPTOPLASTİ, KORREKTİF RİNOPLASTİ VE İNTERNAL NAZAL VALV ONARIMININ SOLUNUM FONKSİYONLARINA OLAN ETKİNLİĞİNİN NAZAL ENDOSKOPİ, AKUSTİK RİNOMETRİ VE RİNOMANOMETRİ YARDIMIYLA ARAŞTIRILMASI

Yiğit Özer Tiftikcioğlu, Ersin Gür, Ecmel Songür

Özet


Giriş : Ülkemizde de bir çok merkez tarafından rinoplasti operasyonları en çok solunum sıkıntısı ve eşlik eden estetik şikayetlerle yapılmaktadır. Yapılan operasyonlar sonucunda hastanın fonksiyonel olarak ne kadar fayda görüp görmediği malesef hala bir çok örnekte subjektif olarak değerlendirilmektedir ve operasyon sayısı ile kıyaslandığında literatürde bu yönde yapılan kantitatif yayın sayısı oldukça az olmakla beraber durum ülkemiz içinde geçerlidir. Bu çalışmanın amacı nazal solunum sıkıntısı şikayetleri ile kliniğimize başvuran hastaların, fonksiyonel olarak ne kadar fayda gördüğünü sayısal veriler ile araştırmak ve değerlendirmektir.

Gereç ve Yöntem :Bu amaçla kliniğimize nazal solunum sıkıntısı ile baş vuran 30 hasta beyanları esas alınarak çalışmaya dahil edilmiştir, sadece estetik kaygılar nedeniyle başvuran ve herhangi bir solunum sıkıntısı şikayeti belirtmeyen hastalar çalışma dışı bırakılmıştır. Hastalar operasyon öncesi radyografik ve endoskopik olarak değerlendirilmiş, akustik rinometri ve rinomanometri cihazları ile pre-op rezistans ve nazal hava yolu kesit alanlarına bakılmış, daha sonra hastalar opere edilerek post-op 3. ay ve 1. yıl kontrollere çağrılmış ve ölçümler tekrarlanarak sonuçlar karşılaştırılmıştır.

Bulgular : Rinomanometri ile yapılan ölçümler neticesinde 20 hastanın 1. yıl sonrasınki rezistans değerlerinde azalma görülmüş ve akustik rinometri ile alınan kesitsel alan toplamlarında toplam 24 hastada artma saptanmıştır. Her iki yöntemle de ölçülen değerler istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur.

Sonuç : Sonuçlarımızda opere edilen hastaların, operasyon öncesi ve operasyon sonrası 1. yıl daki akustik rinometri ve rinomanometri ile yapılan ölçüm sonuçları arasındaki fark anlamlı olarak saptanmıştır. Çalışmamız ile estetik amaçlı yapılan rinoplasti ile fonksiyonel amaçlı yapılan cerrahilerin birleştirilerek fonksiyonel estetik septorinoplasti operasyonlarının yapılmasını savunmaktayız.

Anahtar Kelimeler : :Nazal obstrüksiyon, Akustik Rinometri, Rinomanometri

Referanslar


- Cummings CW, Fredrickson JM, Harker LA, Krause CJ, Schuller DE. Otolaryngology- Head and Neck Surgery, Second Edition. Mosby-Year Book, Inc, 1993

- Kerr AG. Scott-Brown’s Otolaryngoloy, Sixth Edition. Volume 1 Basic Sciences. Gleeson M. Reed Educational and Professional Publishing Ltd, 1997,

- Sataloff RT, Sclafani AP. Sataloff’s Comprehensive Textbook of Otolaryngology, Head&Neck Surgery, Facial Plastic and Reconstructive Surgery. Jaypee Brothers Medical Publishers, 2016

- Zinriech SJ, Mattox DE, Kennedy DW et al (1998) Concha bullosa: CT evaluation. J Comput Assist Tomogr 12:778–785

- Derin S, Deveer M, Sahan M, Beydilli H. Giant concha bullosa. BMJ Case Rep. 2014 Jan 15;2014.

- Bal M, Berkiten G, Topaloğlu İ. Konka bülloza Tipleri ve Farklı Patolojik İçerik Görülme Sıklığı. KBB-Forum, 2011 ; 10(4)

- Rodrigo Tapia JP, Alvarez Alvarez I, Casas Rubio C, Blanco Mercadé A, Díaz Villarig JL. A giant bilateral concha bullosa causing nasal obstruction. Acta Otorrinolaringol Esp. 1999 Aug-Sep;50(6):490-2.

- Ozturan O, Degirmenci N. Pneumo-concha dilatans: middle concha growing in anterior and lateral directions. J Craniofac Surg. 2013 Jul;24(4):e444-6.

- Snow JB, Wackym PA,Ballenger JJ. Ballenger’s Otorhinolaryngology17, Head and Neck Surgery. People’s Madical Publishing House, Shelton,Connecticut, BC Decker Inc 2009

- Vingh S. Textbook of Anatomy; Head,Neck and Brain, Volume III, Second Edition. Reed Elsevier India Private Limited, 2014

- Mehta R, Kaluskar SK. Endoscopic turbinoplasty of concha bullosa: long term results. Indian J Otolaryngol Head Neck Surg. 2013 Aug;65(Suppl 2):251-4.

- Edit. Önerci TM. Nazal Physiology and Pathophysiology of Nazal Disorders. Sipringer 2013

- Brand RW, Donald E, Isselhard. Anatomy of Orofacial Structures, A Comprehensive Approach 7 th Edition. 2014 Elsevier.

- Bansal M. Essentials of Ear, Nose & Throat. Jaypee Brothers Medical Publishers, 2016.

- Jessen M, Malm L. Definition, prevalence and development of nasal obstruction. Allergy. 1997;52(40 Suppl):3–6.

- Pousti SB, Touisserkani S, Jalessi M, Kamrava SK, Sadigh N, Heshmatzade Behzadi A, Arvin A. Does cosmetic rhinoplasty affect nose function? ISRN Otolaryngol. 2011 Sep 18;2011:615047.

- Lee K.J. Essentials Otolaryngology, Head & Neck Surgery, Sixth Edition. Appleton & Lange, 1995

- Salgueiro AG, Silva AS, Araújo BM, Yamashita RP, Trindade IE . Comparative analysis of velopharyngeal activity assessed by acoustic rhinometry and rhinomanometry. Codas. 2015 Sep-Oct;27(5):464-71.

- Wong EH, Eccles R. Eur Arch Otorhinolaryngol. Comparison of the classic and Broms methods of rhinomanometry using model noses. 2015 Jan;272(1):105-10.

- Ohki M, Naito K, Cole P.Dimensions and resistances of the human nose: racial differences. Laryngoscope 1991;101:276–278

- Gupta S, Bansal A, Ramnani S, Kumar S, Goyal NK. Assessment of nasal airflow resistance in the healthy population of chattisgarh by active anterior rhinomanometry .Indian J Otolaryngol Head Neck Surg. 2012 Dec;64(4):338-40.

- Morris S, Jawad MS, Eccles R. Relationships between vital capacity, height and nasal airway resistance in asymptomatic volunteers. Rhinology. 1992; 30:259-264
Online ISSN:2528-8644
Basılı ISSN:1300-6878 (önceki)

Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Dergisi (Turk J Plast Surg),
Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği'nin, Estetik Plastik Cerrahi Derneği'nin, Türkiye Interplast Derneği'nin ve Çene Yüz Cerrahları Derneği'nin yayın organıdır.