POSTERİOR DERMOKONDRAL FLEP VE AÇIK ANTERİOR SKORİNG TEKNİĞİ İLE OTOPLASTİ UYGULAMALARIMIZ

Recep Anlatıcı, Ömer Refik Özerdem

Özet


Giriş: Kepçe kulak operasyonları için çok sayıda metod tanımlanmıştır (bazı kaynaklara göre bu metotların sayısı 200’ün üzerindedir). Posterior deri eksizyonu sırasında dermisin korunması, komplikasyon oranını azaltmak için, özellikle de sade sutur ile şekil verme operasyonlarında kullanılmıştır.
Amaç: Posterior dermokondral flep ile açık scoring otoplasti tekniğinin güvenirliği ile kıkırdağa yapışık dermisin korunmasının avantajlarını incelemeyi ve sonuçlarımızı sunmayı amaçladık.
Materyal-metod: Sutur destekli anterior scoring uyguladığımız olgularda antihelikal yapıya vasküler ve yapısal destek vermek için posterior yüz kıkırdağa yapışık dermis.operasyonun ilk aşamasında korundu. Bu metodun uygulandığı 55 kepçe kulak olgusu retrospektif olarak incelendi.
Bulgular: Dört olguda tek taraflı, diğerlerinde çift taraflı sorun mevcuttu. Operasyon sonrası beş olguda (%9,09) üst polde rekürrens (dışa açılma), bir olguda asimetrik görünümün devam etmesi (tüm asimetrik olguların %12,5’i), bir olguda (%1,82) anterior yüzde deride açık yara ve granülasyon, iki olguda (%3,64) sınırlı yüzeysel deri nekrozu ve iki olguda (%3,64) hafif antihelikal kıkırdak düzensizliği saptandı. Diğer hastalarda memnuniyet verici iyileşme ve estetik sonuç elde edildi.
Sonuç: Elde ettiğimiz bulgular, geçmiş araştırma sonuçları ile kıyaslanabilir olup anterior scoring tekniği sırasında posterior dermisin korunması antihelikal kıkırdağa çok önemli bir vasküler ve yapısal destek sağlamaktadır.

Tam Metin:

PDF


Online ISSN:2528-8644
Basılı ISSN:1300-6878 (önceki)

Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Dergisi (Turk J Plast Surg),
Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği'nin, Estetik Plastik Cerrahi Derneği'nin, Türkiye Interplast Derneği'nin ve Çene Yüz Cerrahları Derneği'nin yayın organıdır.