Bir Başka Açıdan Rinoplasti

Orhan Babuçcu, Osman Latifoğlu, Nursen Oral, Behçet Coşar, Kenan Atabay

Özet


Bu çalışmada Ekim 1994 Temmuz-1995 tarihleri arasında kliniğimizde rinoplasti yapılan 39'u (%74) kadın, 14'ü (%26) erkek, toplam 53 hastanın sosyokültürel ve psikolojik alt yapıları incelendi. Yaş ortalaması 26 /17-42) olarak saptandı. Operasyon öncesinde hastaya Rosenberg Benlik Saygısı Ölçeği, Beden İmgesi Ölçeği ve Minnesota Çokyönlü Kişilik Envanteri (MMPI) adlı psikolojik testler uygulandı. Operasyondan 3 ay sonra hastanın adresine Rosenberg Benlik Saygısı Ölçeği, Beden İmgesi Ölçeği yollandı, ayrıca sonuçtan memnun olup olmadığı soruldu. Testlerin sonuçları aynı psikiyatrist ve psikolog tarafından kör olarak değerlendirildi. Değerlendirmede 23(%44) hastada MMPI profilleri patolojik sınırlarda saptandı. Bu 23 hastanın 17'sinde Ege gücünde düşüklük mevcuttu. MMPI sonuçlarına göre rinoplasti hastaları enerji düzeyi yüksek, dışa dönük, kuşkucu, eleştiriye duyarlı olaraktanımlandılar.Operasyon sonucundan memnun kalmayan hasta sayısı, MMPI profilleri patolojik sınırlarda olan hastalarda norml profil verenlere göre iki kat fazlaydı. Preop ve postop dönemde uygulanan Rosenberg Benlik Saygısı Ölçeği, Beden İmgesi Ölçeği normal sınırlardaydı. Hastaların sosyokültürel altyapıları ve MMPI ile çizilen profilleri göz önüne alındığında, bu insanları rinoplastiye iten etkenlerin psikiyatrik ve sosyolojik nedenler olduğu söylenebilir.

Tam Metin:

PDF


Online ISSN:2528-8644
Basılı ISSN:1300-6878 (önceki)

Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Dergisi (Turk J Plast Surg),
Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği'nin, Estetik Plastik Cerrahi Derneği'nin, Türkiye Interplast Derneği'nin ve Çene Yüz Cerrahları Derneği'nin yayın organıdır.