Yanık Sepsisi Tedavisinde Granulosit Koloni Stimüle Edici Faktör (G-CSF) Kullanımının İmmünolojik Sonuçları

Emrah Aslan, Metin Yavuz, Cemil Dalay, Nazım Gümüş, Sabri Acartürk, Kamuran Kıvanç

Özet


Sepsis ve buna bağlı komplikasyonlar sonucu mortalite gelişme oranı %40'ın üzerinde rapor edilmektedir. Bu yüksek mortalite oranı, mevcut tedavi şekillerinin gözden geçirilmesi ve yeni tedavi ajanlarının kullanılma gerekliliğini göstermektedir. Bu amaçla yanığa bağlı sepsis tablosundaki 21 hastada klasik yanık tedavisine ek olarak granulosit koloni stimüle edici faktör (G-CSF) kullanıldı. Tedavi öncesi, tedavi sürerken ve tedavi sonrası hastaların kan immüglobulin, kompleman ve akut faz reaktanları düzeyleri üçer gün aralıklarla ölçüldü. Bu sonuçlar kendi içinde ve kontrol grubu olarak seçilen sepsis tablosunda olmayan yanık travmalı 12 hastanın üçer gün aralıklarla elde edilmiş sonuçlarıyla istatistiksel olarak karşılaştırıldı. Kompleman ve akut faz reaktanları ölçümlerinde; yanık sonrası gelişen sepsisin neden olduğunu veya G-CSF tedavisine bağlı olduğunu düşünebileceğimiz herhangi bir özellikle karşılaşılmadı. Ancak immünglobülinlerin ölçümlerinde, IgM düzeylerinin sepsisteki hastalarda G-CSF tedavsisne karşın dört ve yedinci günlerde kontrol grubuna nazaran anlamlı düşük bulunması başlangıçtaki sepsise bağlı katabolik süreci doğrulamaktadır. IgE düzeylerinin de yine aynı günlerde kontrol grubuna kıyasla anlamlı yüksek bulunması tedavi başlangıcında G-CSF'e karşı konağın alerjik yanıtını göstermektedir. Bu klinik çalışmamızla, uygun endikasyonla kullanılması durumunda G-CSF'in yanığa bağlı sepsis tedavisinde etkili bir destek ajan olarak kullanılabileceği kanısına vardık.

Tam Metin:

PDF


Online ISSN:2528-8644
Basılı ISSN:1300-6878 (önceki)

Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Dergisi (Turk J Plast Surg),
Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği'nin, Estetik Plastik Cerrahi Derneği'nin, Türkiye Interplast Derneği'nin ve Çene Yüz Cerrahları Derneği'nin yayın organıdır.