İskemi-Reperfüzyon Yaralanmasında Nitrik Oksit Kullanımının Kas Flebi Mikrosirkülasyonuna Etkileri

Murat Türegün, Mustafa Nişancı, Haluk Duman, Naki Selmanpakoğlu

Özet


Son yıllarda yapılan çalışmalar iskemi sonrası reperfüzyona bağlı doku yaralanmasının ve "no-reflow" fenomeninin gelişiminde lökositlerin anahtar bir role sahip olduğunu ortaya koymuştur. Nitrik oksit (NO) vasküler endotelyum tarafından üretilen biyolojik olarak aktif bir bileşiktir. Bu çalışmada, iskemi sonrası reperfüzyona bağlı lökosit-endotel etkileşim basamaklarının eksojen NO tarafından inhibe edilebildiğinin, rat kremaster kas flebi modelinde mikrosirkülasyon seviyesinde gösterilmesi amaçlandı. MATERYAL-METOD:24 erkek Sprague-Dawley ratı, her biri 8 rattan oluşan 3 gruba ayrıldı. Kremaster ada flebi kaldırıldı. Grup I (Kontrol)de iskemi-reperfüzyon uygulanmadı. Kremaster ada flebi kaldırılıp 4 saat iskemi uygulanıp, klempler açılmadan 20 dakika önce karşı taraf femoral veninden grup II (Yalnız I/R)de serum fizyolojik, grup III (I/R+NO) te sodyum nitroprussid verildi. Takiben 24 saat reperfüzyon uygulandı. İntravital mikroskopi sistemi kullanılarak, flep damar çapları, yuvarlanan, yapışan, göçeden lökositler ve perfüze kapilerler ölçüldü.BULGULAR: REperfüzyondan 20 dakika önce sistemikolarak verilen NO donörü ile postkapiler venüllerde yuvarlanan, yapışan ve göçeden lökosit miktarlarında iskemik kontrol grubuna göre anlamlı düşüş, ana arteriol çapında ve perfüze kapiler miktarında anlamlı yükseliş elde ettik. SONUÇ: I/R yaralanmasında, NO donörlerinin lökosit-endotel hücresi arasında etkileşimlerine inhibitör etkisini bir kas flebi modelinde mikrosirkülasyon seviyesinde intravital olarak ilk defa bu çalışmamızla gösterdik. Sonuçlarımız, NO'in lökosit-endotel yapışma etkileşimlerini engelleyerek kas fleplerinde, iskemi/reperfüzyon yaralanmasının engellenmesi veya etkisinin azaltılmasında faydalı olabileceğini düşündürdü.

Tam Metin:

PDF


Online ISSN:2528-8644
Basılı ISSN:1300-6878 (önceki)

Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Dergisi (Turk J Plast Surg),
Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği'nin, Estetik Plastik Cerrahi Derneği'nin, Türkiye Interplast Derneği'nin ve Çene Yüz Cerrahları Derneği'nin yayın organıdır.