Hastanız Ne Düşünüyor?

Reha Yavuzer, Alper Sarı, Yakup Sarıgüney, Osman Latifoğlu, Kenan Atabay

Özet


Kaliteli ve yeterli tıbbi hizmet ancak hasta ve hekim arasındaki fikir alışverişi ile gerçekleşebilir. Bu araştırmada hastaların tıbbi hizmet alırken önem verdikleri hususlar araştırılmış ve plastik cerrahi hasta grubunun profili belirlenmeye çalışılmıştır. Hastaların beklenti ve isteklerinin tespit etmek için hastaların özlük bilgilerini, doktor ve hastane seçimine ait tercihlerini irdeleyen 8 soruluk bir naket hazırlandı. Bu anket rastgele seçilen 300 sağlıklı bireye, genel cerrahi polikliniğine ilk kez başvuran 300 ve plastik cerrahi polikliniğine ilk kez başvuran 100 hastaya uygulandı. Ankete katılan 700 bireyin %60'ı erkek %40'ı kadındı. Yaş ortalamaları erkekler için 40.3 kadınlar için 38.8 idi. Her üç grup arasında cisiyet ve yaş ortalaması açısından belirgin bir fark yoktu. Grupların tamamı değerlendirildiğinde en fazla ameliyat olunmak istenen cerrahın doçentler olduğu (%51) ve hastaların özel hastaneleri tercih ettikleri (%61,7) görüldü. Plastik cerrahi hastalarıının doktorlarının dış görünüşlerine ve yurtdışı eğitim almış olmalarına verdikleri önem diğer iki gruba göre daha yüksek bulundu. Öte yandan doktor doktor cinsiyetinin cerrah seçimlerinde önemli olmadığı tespit edildi. Türkiye'de hhızla ilerleyen tıp sektöründe kurumlar, kuruluşlar ve doktorlar arasında talebin biçimlendirdiği yarıştan kopmamak ve daha iyi hizmet sunmak amacıyla hizmeti sunduğumuz grubun istek ve arzularını bilmeli ve önem vermeliyiz. Yapılan bu çalışma ile hastalarımızın daha kaliteli hizmet alabildikleri hastanelerde, dinamik, bilgi düzeyini ve kişiliğini yüksek düzeyde tutan hekimlerden sağlık hizmetlerini almak istedikleri ortaya çıkmıştır.

Tam Metin:

PDF


Online ISSN:2528-8644
Basılı ISSN:1300-6878 (önceki)

Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Dergisi (Turk J Plast Surg),
Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği'nin, Estetik Plastik Cerrahi Derneği'nin, Türkiye Interplast Derneği'nin ve Çene Yüz Cerrahları Derneği'nin yayın organıdır.