Bir Plastik Cerrahi Kliniğinde Yapılan 92 Serbest Flep Transferinin Retrospektif Analizi

Tuğrul Maral, Hüseyin Borman, Gürhan Özcan

Özet


Bu çalışmada Şubat 1996-Şubat 2001 arasındaki 5 yıllık sürede kliniğimizde yapılan serbest flep transferi sonuçlarının incelenmesi amaçlanmıştır.Serbest flep transferleri için hastanın özellikleri, defekt bölgesinin yeri ve boyutları,seçilen flep, ameliyattaki bulgular ve ameliyat sonrası takiple ilgili notların yazıldığı standart bir takip formu oluşturulmuş ve çalışma serbest flep takip formlarının retrospektif analizi ile yapılmıştır. Belirtilen sürede 80 hastada toplam 92 mikrovasküler transfer uygulanmıştır. 29 flep baş*boyun bölgesine, 9 flep üst ekstremiteye, 21 flep gövdeye, 33 flep alt ekstremiteye transfer edilmiştir. En sıklıkla kullanılan flepler latissimus dorsi (16), TRAM flep (13) ve radyal ön kol (11) flepleridir. Fleplerden 77 tanesi başarılı olurken 15 flep erken dönemde kaybedilmiş ve genel başarı oranı flep yaşamı açısından %83.7 olarak bulunmuştur. Kaybedilen fleplerin 9 tanesi erken dönemde ve reeksplorasyona alınmış ve anastomozlar yenilenmiştir. Buna rağmen bu fleplerin hepsi daha sonra kaybedilmiştir. Transferlerin %58.7'sinde alıcı veya verici alanda hiçbir komplikasyon görülmezken, diğerlerinde parsiyel veya yüzeyel kayıplarla, veya donör saha sorunlarıyla karşılaşılmıştır. Bu çalışmanın sonuçları kliniğimizde serbest doku transferlerinde daha yüksek başarı oranları için daha iyi ameliyat sonrası takip ve monitorizasyon sistemlerinin kullanılmasının yararlı olabileceğini önermektedir. Sonuçlarımızın ülkemiz mikrovasküler doku transferi standartlarının oluşturulmasına ve dökümantasyonuna katkıda bulunacağına inanıyoruz.

Tam Metin:

PDF


Online ISSN:2528-8644
Basılı ISSN:1300-6878 (önceki)

Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Dergisi (Turk J Plast Surg),
Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği'nin, Estetik Plastik Cerrahi Derneği'nin, Türkiye Interplast Derneği'nin ve Çene Yüz Cerrahları Derneği'nin yayın organıdır.