Çocuklarda Görülen Anormal Skar Oluşumlarının Silikon Jel Blok İle Tedavisi

Ömer Refik Özerdem, Recep Anlatıcı, Cemil Dalay, Erol Kesiktaş, Sabri Acartürk, Medih Çeliktaş

Özet


Silikon jel blok uygulamasının anomal skarların tedavisinde etkili bir yöntem olduğu bulunmuştur. Prospektif bir çalışmayla çocuklarda görülen anormal skar oluşumlarında silikon bloğun etkisinin ve uygulanabilirliğinin araştırlması amaçlandı. Ortalama yaşı 7.96 olan 12 çocukta travma ya da cerrahi girişim sonucu meydana gelmiş 15 anormal skar oluşumu araştırmaya dahil edildi. Ortala skar yaşı, tedavi ve izleme süreleri sırasıyla 9, 8 ve 12 ay idi. Hastalara tedavinin başlangıç tarihi ve yaşa bağlı olarak günde 6 ile 24 saatlik uygulamalar önerildi. Slikon blok tek başına veya bası giysisi ile beraber kullanıldı. Beş kriter üzerinden yorum yapılarak tedaviye cevabın derecesi saptandı. Bu kriterler sertlik, renk, kalınlık, alan ve subjektif şikayetler idi. Araştırma sırasında bilgisayar çalışmaları, fotoğraflar ve ultrasonografiden yararlanıldı. Çalışma popülasyonunda klinik düzelme oranı %93.33 (hipertrofik skarlarda %100 keloidlerde %83.33) ve minör komplikasyon oranı %20 idi. Klinik iyileşme en sık renkte (tüm skarlarda), en az skar kalınlığında (%26.67) izlendi. Bu araştırma, çocuklarda görülen anormal skar oluşumlarının tedavisinde slikon jel bloğun etkili ve güvenilir bir yöntem olduğunu göstermiştir.

Tam Metin:

PDF


Online ISSN:2528-8644
Basılı ISSN:1300-6878 (önceki)

Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Dergisi (Turk J Plast Surg),
Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği'nin, Estetik Plastik Cerrahi Derneği'nin, Türkiye Interplast Derneği'nin ve Çene Yüz Cerrahları Derneği'nin yayın organıdır.