Serbest Tram Fleplerle Mastektomi Sonrası Meme Rekonstrüksiyonu ve Literatürün Gözden Geçirilmesi

Mehmet Alper, Ufuk Bilkay, Özgür Erdem, Cüneyt Özek, Hakan Gündoğan, Arman Çağdaş

Özet


Bu çalışmada 1995-2001 yılları arasında Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Kliniğinde Serbest TRAM fleple meme rekonstrüksiyonu uygulanan 18 olgu değerlendirilmiştir. Opere edilen hastaları 1'i memenin Paget hastalığı, diğerleri ise, intraduktal meme kanseri nedeniyle mastektomi uygulanan olgulardı. Opere edilen 18 hastanın ikisinde anastomoz için torakodorsal damarlar kullanılırken, 16'sında ise internal mammarian damarlar tercih edilmiştir. Uygulanan 18 flebin 14'ünde sorun gözlenmezken, 3 hastada flep ucunda yüzeyel nekroz, 1 hastada ise total kayıp gözlenmiştir. Hiçbir hastada abdominal herni interkostal nevralji, pnömotoraks veya torakal herni gözlenmiştir.

Tam Metin:

PDF


Online ISSN:2528-8644
Basılı ISSN:1300-6878 (önceki)

Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Dergisi (Turk J Plast Surg),
Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği'nin, Estetik Plastik Cerrahi Derneği'nin, Türkiye Interplast Derneği'nin ve Çene Yüz Cerrahları Derneği'nin yayın organıdır.