Malign Deri Tümörlerinde Sentinel Lenf Nodu Biyopsisi: 15 Olgunun Değerlendirilmesi

Kemal İslamoğlu, Gülsüm Tetik, Ege Özgentaş

Özet


Sentinel lenf nodları (SLN) primer lezyon bölgesinin ilk drene olduğu bölgesel lenf nodlarıdır. Malign tümörlerde, SLN'larındaki mikrometastazların erken dönemde saptanması önemlidir. Bu makalede 1999-2001 yılları arasında kliniğimizde malign deri tümörü nedeniyle sentinel lenf nodu biyopsisi yapılan 15 hastanın analizi sunulacaktır. Materyal ve Metod: tanılar 4 hastada malign melanom, 11 hastada yassı hücreli kanserdir. Lokalizasyon 3 olguda alt ekstremitede 12 olguda baş-boyun bölgesindedir. Tüm hastalarda preoperatif lenfosintigrafi yapılarak sentinel lenf nodlarının derideki iz düşümü işaretlenmiştir. 4 hastada intraoperatif gamma probe ile vital mavi boya beraber kullanılmıştır. 11 hastada sadece metilen mavisi kullanılmıuştır. Radyoaktif madde (ameliyattan 1-2 saat önce) ve metilen mavisi (ameliyattan 20 dakika önce) lezyon etrafına intradermal olarak enjekte edilmiştir. Primer lezyon eksize edildikten sonra, metilen mavisiyle boyanmış ve /veya yüksek radyoaktiviteye sahip lenf nodları histopatolojik inceleme için eksize edilmiştir. Sonuçlar: Toplam 24 adet lenf bezi bulunmuştur. SLN sayısı 22, non-SLN sayısı ''dir. 22 SLN'nun 6'sında metastaz bulunan saptanmıştır. Bu yöntemle SLN'larında metastaz bulunan 4 hastada radikal lenf nodu diseksiyonu yapılmıştır. Yöntemin spesifisite ve sensitivitesi %100'dür. Sonuç: SLN biyopsisi malign tümörlerde bölgesel lenf nodlarındaki mikrometastazların tanınmasında güvenilir bir yöntemdir. Günümüzde bu teknik, malign deri tümörlerinin cerrahi tedavisinde değerli bir araç olarak kullanılmaktadır.

Tam Metin:

PDF


Online ISSN:2528-8644
Basılı ISSN:1300-6878 (önceki)

Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Dergisi (Turk J Plast Surg),
Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği'nin, Estetik Plastik Cerrahi Derneği'nin, Türkiye Interplast Derneği'nin ve Çene Yüz Cerrahları Derneği'nin yayın organıdır.