Bir Yanık Ünitesinde Yatarak Tedavi Edilen Akut Yanuklı Hastaların Maliyeti

Cengiz Açıkel, Fikret Eren, Bahattin Çeliköz

Özet


Bu retrospektif klinik çalışmanın amacı yanık ünitesinde tedavi edilen akut yanıklı bir hastanın ortalama tedavi maliyetini belirlemektir. Mayıs 1997-Aralık 2001 tarihleri arasında akut yanık nedeni ile yanık ünitemizde tedavi edilen , toplam yanıklı vücut yüzey alanları %20 ve üzerinde olan haşlanma ve alev yanıklı hastalar ile yüksek voltajlı elektrik yaralanması olan toplam 45 hasta çalışma kapsamına alındı. Hastaların döner sermayeye yaptıkları ödemeler ve hastane dışından temin edilen ilaç, tıbbi malzeme, kan ve kan ürünleri için yapılan harcamalar belirlendi. Hastaların 5'i kadın, 40'ı erkek ve ortalama yaşları 32.6 (4-62) idi. Her bir yanık yüzdesi için ortalama maliyet haşlanma yanıklarında 109, alev yanıklarında 228 ve elektrik yanıklarında 321 ABD Doları idi. Haşlanma yanıklarında bir günlük ortalama maliyet 130 ABD Doları iken, bu değer alev yanıklarında 177 ve elektrik yaralanmalarında 139 idi. Toplam maliyetler göz önüne alındığında haşlanma ve alev yanıkları arasında istatiksel olarak anlamlı fark vardı. Bu çalışma ile yanıklı bir hastanın yanık ünitemizdeki tedavi maliyeti hakkında yaklaşık değerler elde ettik. Nevarki, maliyeti düşürücü önlemlerin alınabilmesi ve bu önlemlerin ve farklı tedavi yaklaşımlarının toplam maliyeti olan yansımalarının değerlendirilebilmesi için bilgisayar ortamında detaylı kayıtların tutulduğu daha ileri prospektif çalışmalara gereksinim vardır.

Tam Metin:

PDF


Online ISSN:2528-8644
Basılı ISSN:1300-6878 (önceki)

Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Dergisi (Turk J Plast Surg),
Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği'nin, Estetik Plastik Cerrahi Derneği'nin, Türkiye Interplast Derneği'nin ve Çene Yüz Cerrahları Derneği'nin yayın organıdır.