Değişik Antioksidanların Kombine Kullanımı iskemik Hasarı Azaltmada daha Fazla Etkili mi?

Erol Benlier, Oğuz Çetinkale, Remisa Şengül, Sabiha Civelek, Can Çınar, Şükrü Yazar

Özet


İskemik hasar etyolojisinde çeşitli hasar yollarının serbest oksijen radikallerinde birleştiği bilinmektedir. Bu çalışmanın amacı,iskemi hasarını oluşturan mekanizmaların her birine etkisi olduğu çeşitli çalışmalarla gösterilmiş ajanların birlikte kullanımlarında etki artışı olup olmayacağını gözlemekti.Bu amaçla sıçanlarda "kaudal tabanlı sırt cildi flep" modelindeSiklosporin A (CsA) (30 mg/kg ven içi), Allopürinol (50mg/kg ven içi) ve Deforoksamin (150mg/kg ven içi) adlı ajanların tek başına, ikli ve üçlü birliktelikleri çalışıldı. Her biri 10 sıçandan oluşan gruplarda flep kaldırılmadan 15 dakika önce bu ajanlar verildi ve flep kaldırıldıktan 1 saat sonra lipid peroksidasyonunun son ürünü olan Malonildialdehid (MDA), nötrofil infiltrasyonunun göstergesi olan miyeloperoksidaz (MPO) aktivitesi ve hücre içi doğal antioksidan sistemin hassa bir göstergesi olan indirgenmiş glutatyon (GSH) düzeylerinin belirlenmesi için flepten cilt dokusu örnekleri alındı. Cerrahi girişim sonrası 3. ve 7. günlerde flep canlılığı değerlendirildi. CsA ve allopürinol tek başına flebin canlılık oranını kontrole göre anlamlı olarak (p 0.005) artırdıkları halde, ikili ve üçlü kombinasyonlar canlılığı artırmada aynı etkiyi gösterememiştir. CsA'nın ve Csa + deferoksamin'in lipid peroksidasyonunun anlamlı (p 0.001) azalttığı, üçlü kombinasyonun MPO aktivitesinin kontrole ve diğer gruplara göre anlamlı (p 0.001) olarak azalttığı saptandı. Allopürinolün tek başına ve kombine kullanımlarında GSH düzeylerinde anlamlı azalma (p 0.0001) olduğu saptandı. İskemik hasarın değişik basamaklarına etki ile hasarı azaltmayı amaçlayan çalışmaların bu ilk örneğinde kombinasyonlarda amaçlanan ölçüde etki artışı görülememiştir.

Tam Metin:

PDF


Online ISSN:2528-8644
Basılı ISSN:1300-6878 (önceki)

Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Dergisi (Turk J Plast Surg),
Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği'nin, Estetik Plastik Cerrahi Derneği'nin, Türkiye Interplast Derneği'nin ve Çene Yüz Cerrahları Derneği'nin yayın organıdır.