El ve Önkol Defektlerinin Kasık Flebi ile Onarımı

Sabri Acartürk, Ertuğrul Özmen, Yalçın Kaya, Bülent Afat

Özet


El ve önkoldaki tendon ve kemikleri de içine alan doku defektlerinin örtülmesinde deri greftleri bazen iyi sonuçlar vermez. Bu komplike vakalarda defektin örtülmesi için flepler daha uygundur ve tendon ve kemik greftleri gibi sekonder girişimler için de iyibir örtücü doku oluşturur. Kasık flebi aksiyal örnekli bir fleptir. El ve dirseğin distalinde bölgelerin örtülmesinde kullanılmıştır. Bu yazıda el ve/ veya önkoldaki defektleri kasık flebi ile tedaviedilen 9 olgudan elde edilen ameliyat sonuçları ve komplikasyonları sunuldu. Flep pedikülü yadi olguda üçüncü haftanın sonunda, iki olguda ise dördüncü haftanın sonunda kesildi. Pedikülün üçüncü hafta sonunda, kesildiği bir olguda görülen marjinal nekroz dışında uygulanan fleplere ait bir komplikasyona rastlanmadı. Bütün olgularda donör alanlar primer olarak kapatıldı ve donör alan komplikasyonu görülmedi. Sonuç olarak, kasık flebinin el ve önkolun komplike defektlerinde iyi bir örücü doku sağladığı ve diğer fleplere göre donör alanda iyi bir nedbe dokusu oluştuğu kanısına varıldı. Bu özellikleri ile kasık flebinin el ve önkolun komplike defektlerinin örtülmesinde ideal bir flep olduğu söylenebilir.

Tam Metin:

PDF


Online ISSN:2528-8644
Basılı ISSN:1300-6878 (önceki)

Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Dergisi (Turk J Plast Surg),
Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği'nin, Estetik Plastik Cerrahi Derneği'nin, Türkiye Interplast Derneği'nin ve Çene Yüz Cerrahları Derneği'nin yayın organıdır.