576 BAZAL HÜCRELİ KANSER OLGUSUNUN RETROSPEKTİF ANALİZİ

Sercin Tirelioğlu, Güzin Yeşim Özgenel, Gülaydan Filiz, Serhat Özbek, Ramazan Kahveci, Selcuk Akın, Mesut Özcan

Özet


Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kliniği'nde 1982-2001 yılları arasında tedavi gören 576 Bazal hücreli karsinomalı hastanın 628 lezyonu retrospektif olarak değerlendirildi. Yaş ortalaması, cinsiyet dağılımı, lezyonların lokalizasyonu, lezyon ortaya çıktıktan sonra başvuruya kadar geçen süre, histopatolojik tip, postoperatif cerrahi sınır tutulumu olup olmadığı ve rekürrens sıklığı araştırıldı.Erkek-kadınoranı 1,4 olup; ilk değerlendirmedeki yaş ortalaması 55,2 olarak bulundu. Lezyonların % 94,1'i baş-boyun bölgesinde görüldü. En yaygın lokalizasyon burun olup (%25,7), bunu gözkapağı lezyonları (%19,7) izledi. 42 hastada birden fazla lezyon tespit edildi. Tedavi amacıyla tüm hastalara cerrahi eksizyon uygulandı. En sık karşılaşılan histopatolojik patern solid tip (%68,4) olup, bunu adenoid tip (%17.6) ve keratotik tip (%5.89) izledi. Hastaların 99'unda (%15.8) cerrahi sınırda histopatolojik olarak tümör varlığı saptandı. 71 hastada (%12.3) rekürrens görüldü.

Tam Metin:

PDF


Online ISSN:2528-8644
Basılı ISSN:1300-6878 (önceki)

Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Dergisi (Turk J Plast Surg),
Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği'nin, Estetik Plastik Cerrahi Derneği'nin, Türkiye Interplast Derneği'nin ve Çene Yüz Cerrahları Derneği'nin yayın organıdır.